Водата в бирената индустрия

Водата е основна суровина в пивоварната промишленост. И както пише в университетските учебници за технология на пивото, при производството на бира водата се използва в „две основни направления – технологични и технически. От гледна точка на бирената технология водата се използва директно за получаването на пивната мъст, а в традиционните светли бири нейното съдържание е 90 - 92%. Ето защо нейното значение за продуктовата категория е повече от ключово. На езика на специалистите тя често се нарича „пивоварна вода“ и трябва да отговаря на най-високи качествени изисквания, защото всъщност от нейния състав в голяма степен зависят специфичните вкусови усещания при консумацията на бира. 

„Техническата вода“ се използва по целия път на пивопроизводството – от измиването на суровините, апаратите, тръбопроводите, оборудването, помещенията – до бутилирането на готовата бира, което означава, че тя трябва да е чиста и от микробиологична гледна точка. Намаляването на количеството вода, използвано за производството на бира, не трябва да става за сметка на нейните качества, както и да не води до компромиси със санитарните процедури или тези за безопасност на предприятието, а трябва да е свързано само с мерки за намаляване на количествата на замърсителите в отпадъчния поток.

Водата за пивото трябва да бъде с най-високо качество и да се контролира ежедневно посредством анализи в специализирани лаборатории. Пивоварните в България извършват ежедневен контрол на водата, която използват. Извършват се както физико-химични анализи, така и редица микробиологични анализи, които да верифицират качеството на водата, с която работят. Тя се използва във всички производствено-технологични процеси - от накисването на ечемика при получаването на пивната мъст – до бутилирането на готовия продукт, като по този начин директно влиза в състава на готовото пиво. Това налага обособяването на някои специфични изисквания към нейния състав и свойства.

Различните източници на вода допринасят за уникалните вкусове на бирата. В много случаи особеностите на различните стилове и марки бира се определят именно от характеристиките на използваната вода. Например най-разпространеното в Европа и у нас светло пиво тип „Пилзен” обикновено се получава чрез използване на по-мека вода, докато при тъмното пиво водата се характеризира с доста по-висока твърдост. Водата с нейния състав и свойства оказва съществено влияние и при междинните процеси на пивопроизводството, тъй като нейните соли влизат във взаимодействие с различни съставки на малца и предизвикват изменения в състава, свойствата и естествено – в органолептиката (цвят, вкус, аромат, пенливост, бистрота) на бирата.

Като изключително ценен ресурс за пивоварната индустрия, оптимизацията на разхода на вода е водещ приоритет за всеки производител на бира. Благодарение на модернизацията и иновациите в пивоварния сектор в страната, днес средният разход на вода за хектолитър готово пиво е 3-4 хектолитра, докато преди 20 г. това количество е било от 15-25 хектолитра. Целта е тази тенденция да става все по-устойчива.  

През последните шест години всички големи пивоварни в страната изградиха био анаеробни инсталации за пречистване на отпадните производствени води. Тези иновативни съоръжения позволяват биологично третиране на 100% от отпадните води и на 90% рециклиране на технологичната вода в съответната пивоварна. Изчисленията показват, че с биоанаеробните пречиствателни станции консумацията на енергия в пивоварните се намалява с 10% чрез собствено производство на биогаз и рециркулация на топла вода. Това са големи инвестиции за сектора, но също така и необходима следваща стъпка по пътя към дългосрочна устойчивост