Кръговата икономика – уважение към ресурсите

Японската концепция мотайнай (mottainai) изразява идеята за уважение към ресурсите, съхраняването, повторната им употреба. Според мотайнай е срам нещо да отиде на боклука без да е използван целият му потенциал – нещо, което се случва в т.нар. „линейна икономика“. В условията на свръхпотребление, глобално затопляне, изчерпване на природните ресурси и социални, икономически и екологични неравенства очевидно линейният бизнес модел вече не е приложим. На дневен ред идва „кръговата икономика“, чиято основна цел е удължаването на живота на материалите. Кръговата икономика е нов начин за създаване на стойност, и в крайна сметка - просперитет. Работи за удължаване на живота на продукта чрез подобряване на дизайна, управлението на процесите и трансфер на отпадъците от края на производствения процес към началото му. На практика е използване на ресурсите по-ефективно като се включват отново и отново в създаването на нови продукти. И ако процесът в линейната икономика протича като ресурсите се вземат от природата, произвеждат се продукти, които след това се употребяват и накрая изхвърлят, то в кръговата икономика ресурсите идват от вече произведени продукти. Проектирането на продуктите от кръговата икономика е с акцент върху дълготрайността, възможността за повторна употреба или рециклиране, а изхвърлянето като отпадък е най-последен вариант.

Стойността в кръговата икономика

В традиционната икономика продуктът увеличава стойността си от момента на влагане на суровината докато стигне до крайния си потребител. От този момент нататък продуктът започва да губи своята стойност и това генерира необходимостта да се произвеждат повече продукти с по-кратък живот. Целта на кръговата икономика е да продължава да добавя стойност на продуктите възможно най-продължително време. Подобно на стандартния бизнес модел, при кръговата икономика стойността се добавя към продукта докато той стигне до потребителя. Разликата е в това, че след като жизненият цикъл на продукта приключи в конкретна форма, материали от него могат да бъдат разпределяни и сортирани по начин, по който да бъдат употребени отново или продуктът в неговата цялост може да бъде рециклиран и готов за нова употреба. По този начин добавянето на стойност към него продължава след достигането до крайния потребител. 

За големите компании кръговата икономика вече не е поредната „зелена“ идея, а сериозно вплетена в бизнес модела им концепция, от която освен екологични има и много други ползи. Според Ellen MacArthur Foundation до 2025 година може да се генерират около 1 трилиона долара годишно икономии на разходи за материали от кръгови бизнес модели. Националните икономики, предприемачите и заетите в бизнеса ще се ползват от това, тъй като ще се формира нов бизнес, ще се създават нови работни места, за да запълнят ниши, създадени от кръговата икономика. 

Българските пивоварни компании възприемат цялостен подход към отговорното производство, въвеждайки програми за кръгова икономика, които обикновено обхващат цялата верига на доставките, както и социално-икономическото въздействие на техния бизнес. Иновациите и модернизирането на производството благоприятства намаляването на въглеродните емисии, редуциране на използваните ресурси, търсене на нова употреба за отпадъците от производствения процес. 

Бел. ред.: Мотайнай е идеята да не си разточителен. Япония е островна държава с ограничени ресурси, чиято философия ни подсказва, че към концепцията за кръгова икономика трябва да добавим още едно “R” (наред с “reduce”, “reuse”, “recycle”) и то е RESPECT. 

Полезни връзки:

Circular economy

McKinsey Podcast, „Why the circular economy is all about retaining value”