Пивоварната индустрия цели опаковките на продукцията да бъдат 100% рециклируеми

В България през 2021 г. 36 пивоварни дружества произвеждат бира. В този брой се включват както големите фабрики, така и малките независими пивоварни. Като част от една от най-зелените индустрии българските пивовари са в търсене на все по-нови и ефективни начини да се справят с екологичните предизвикателства, пред които е изправено човечеството. Големите компании вече системно използват различни платформи за измерване и отчитане на въздействието си – Целите за устойчиво развитие, GRI

Опаковъчните материали предлагат най-големи възможности за редуциране количеството на отпадъците, повторно използване на материалите и рециклиране. Още повече, че оптимизацията на процесите в тази сфера може директно да повлияе върху производствените разходи и икономическите резултати на съответния пивопроизводител. 

Олекотяването на опаковките за бира е не само изгодно и полезно, но е и изключително важно за устойчивото управление на пивоварния бизнес. Съчетано с подходящ редизайн и избор на правилния материал, то изгражда устойчив позитивен имидж на пивоварната компания и привлича повече ценители на марката. Като се добави необходимостта от продължително запазване качествата на бирата и строг качествен контрол в съчетание с намаляване на разходите по цялата верига „производство – потребление“, става ясно, че решението и на най-сложните проблеми е в интегрирания подход към тях.

Като част от европейското семейство на пивоварите, българските производители на бира вече прилагат моделите на кръговата икономика. На глобално ниво големите производители на бира, включително и опериращите в България три мултинационални бирени компании, са се присъединили към сключеното от над 50 пивоварни споразумение за намаляване на отпадъците от опаковки и други производствени органични отпадъци. От 2020 година под егидата на Съюза на пивоварите в България всички членове на сдружението са се присъединили към общоевропейския ангажимент на индустрията Brewing Green, който има за цел във всички страни на ЕС бирените компании активно да въвеждат и популяризират най-добри зелени практики. Освен поради ангажираността си към олекотяването на опаковките за бира, компаниите предприемат този ход и поради факта, че екологичните проблеми стават все по-значими за техните клиенти и партньори.

Големи пивоварни са обединили целите си по отношение на нулиране на екологичния отпечатък на индустрията, като усилията им в областта на преработването и повторната употреба на пластмаса целят до 2030 г. да се постигне над 90% рециклиране и оползотворяване на отпадъците от пластмаса и РЕТ бутилки.

Рециклируемата пластмаса, използвана в опаковките на бирите, намалява СО2 отпечатъка в сравнение с други пластмасови опаковки, които не са съобразени с нуждите за опазване на околната среда. Когато опаковката може да се рециклира, се намалява потреблението на нова пластмаса. И това не поставя под съмнение качеството на рециклираните опаковки на продуктите. Преди да бъдат разпространени в мрежата те преминават през тестове по производствените линии, за да бъде гарантирано, че използваният материал отговаря на изискванията за качество. В повечето случаи рециклируемата пластмаса се добива от собственото производство на пивоварните, давайки нов живот на голяма част от пластмасовите опаковки. 

Фокусът на пивоварната индустрия към иновативни, устойчиви форми на опаковане не е нещо ново. Нека не забравяме, че стъклените бутилки с възможност за връщане са поставили основата на развиващата се култура на рециклиране и преминаване към кръгова икономика. В световен мащаб компаниите търсят и още по-иновативни решения, каквито са например най-новите биоразградими бирени бутилки.  

Повечето бирени кенчета се правят от алуминий. Трудното при този метал е че той съществува в комбинация с други елементи - обикновено с кислород. Поради тази причина той се произвежда, чрез редукционен процес, който изисква огромно количество енергия. Ето защо рециклирането на алуминия има смисъл. То спестява енергия, много енергия. Добиването на 500 грама алуминий от приблизително на 34 празни кенчета за бира изразходва 7.5 киловатчаса електричество. Добиването на алуминий от алуминиев скрап, от друга страна, изразходва само 4% от тази енергия – т.е. само 1/3 киловатчас. Рециклирането на 4 алуминиеви кенчета за бира спестява енергия равна на енергията в чаша бензин.

Полезна информация за всичко това можете да намерите на:

The sustainable future of packaging: A bio degradable paper beer bottle

Glass beer bottle reuse in Bulgaria, 2016

Product Environmental Footprint