Устойчиво пакетиране в пивоварната индустрия на глобално и национално ниво

Методите, материалите и визията на опаковките са от изключително значение за пивоварната индустрия. Опаковките на продуктите са от съществено значение за пивоварните компании, защото чрез опаковката на продукта се осигурява безопасна и свежа доставка на самия продукт до потребителите. 

Пивоварните компании предприемат действия за намаляване на количеството вложени материали в опаковките – олекотяване на теглото например, чрез минимизиране на използваното стъкло в стъклените бутилки. По този начин се получава баланс между намаляването на теглото на опаковката и рециклираното съдържание за намаляване на въздействието върху околната среда и осигуряване на безопасност на продукта и минимизиране на отпадъците при счупване. 

Начина на опаковане на продуктите зависи от много фактори свързани с предпочитанията на потребителите, културата, климата и географския район, където се консумира биреният продукт. Разделното събиране на отпадъци може да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90%. Болшинството пивоварни компании използват материали, които имат възможност за рециклиране или многократно използване. Най-често използваните материали са: стъкло, алуминий, феро метал за бирени кенчета и пластмасов полиетилен терефталат (PET). Всяка страна има индивидуален подход към опаковането на бирените продукти. Но всички споделят виждането, че иновациите и модернизирането на производството благоприятства намаляването на въглеродните емисии, редуциране на използваните в производството ресурси. 

По отношение на опаковките на кенчетата бира, една от целта на пивоварните на глобално ниво е да намалят дебелината им, но да запазят качеството на продукта. Намаляването на дебелината на металните листове използвани за производството на кенчета дава възможност за намаляване както на употребявания материал, така и намаляване за разходите по набавянето му. Намаляването на теглото на едно кенче оказва влияние на вредните въглеродни емисии и нивото на използване на енергия за производството му.

За да се осигури постоянна наличност на опаковките за многократна употреба (стъклени бутилки и кегове) е направена организация, която включва регулярно събиране на разпределените в мрежата продукти. Възможността за връщане на бутилки е един от най-трудните елементи по веригата за доставки поради обратната система на логистика. Производствата винаги трябва да са наясно с какво количество върнати бутилки разполагат, за да могат да преценят и нуждата от производството на нови. 

За общо реализираните през 2020 г. в България 5 220 000 хектолитра пиво, дяловото разпределение на бирения пазар по видове използваните опаковки е: 20% стъклени бутилки, 56% - PET бутилки, кегове – 3% и 21% - кенове. 

У нас, всички генерирани отпадъци в предприятията се събират разделно и непрекъснато се търсят възможности за оползотворяване и рециклиране на всеки отделен отпадък. В тази връзка, по данни на Съюза на пивоварите, през миналата година от пуснатите на пазара опаковки от членовете на сдружението са рециклирани приблизително 7 900 тона стъклени бутилки, 1 700 тона PET бутилки и 300 тона хартия. Събрани за рециклиране са и над 2 000 тона отпадъци от кенчета. 

Още добри практики в световен мащаб можете да намерите тук:

How These Breweries Have Stepped Up Sustainable Packaging

Ангажимента на един от най-големите производители на бира по отношение на Целите за устойчиво развитие на ООН можете да намерите тук: https://www.ab-inbev.com/sustainability/2025-sustainability-goals/