Пивоварната индустрия и устойчивостта по веригата за доставки на глобално ниво

Отговорното отношение към употребата на ресурсите в производствения процес е във фокуса на пивоварната индустрия – както за производителите на бира, така и по веригата на доставките им*. Големите производители на бира работят съвместно с експерти в областта на опазването на околната среда. Еколозите анализират въздействието на производството на бира върху природата. Специално вниманието им  е насочено към отговорните доставки, устойчивостта на опаковките, логистиката, минимизирането на употребата на вода, грижата за отпадъчните води и материали от производството, както и енергията и вредните емисии. 

Проследяването на ефектите върху околната среда е важна част от  бизнес процесите в пивоварната индустрия, която вече е натрупала достатъчно опит и желание да работи за подобряването на представянето и на своите доставчици или иначе казано за „озеленяване“ на веригата на доставките. С това големите пивоварни компании оптимизират процесите си по проследяване и докладване на екологичния си отпечатък, подпомагат отговорното потребление на ресурси и в крайна сметка допринасят за целите на устойчиво развитие. Устойчивата верига на доставките създава, защитава и укрепва екологичната, социална и икономическа стойност на всички, ангажирани с предлагането на продукти на пазара. 

Пивоварният сектор допринася за разширяване на ефектите на устойчивото развитие чрез сътрудничество с доставчиците и участие на експертите, отговорни за опазването на околната среда в съставянето на критерии за избор на доставчици и контрагенти, в процеса на договаряне, както и в обучение на партньорските компании. Българският пивоварен сектор, като част от европейския, работи за „озеленяване“ на веригата на доставките. Например 100% от доставчиците на „Загорка“ АД са подписали Кодекс на доставчика, осигурявайки високи стандарти на бизнес поведение и зачитайки човешките права и околната среда. Повече от 7 години стратегията за устойчиво развитие „Създаваме по-добър свят“, която мултинационалната компания развива на глобално и на локално ниво, е не просто платформа за социална отговорност, а дългосрочно реализирана стратегия в цялостната  философия на пивоварната група на ,,Хайнекен“. 

Пивоварите като иноватори и пионери в много области избират да прилагат системен подход по отношение на веригата си на доставки. Така например, ,,Каменица“ АД избира да прилага програмата Верига на доставки от световна класа 2.0. Нейната цел е постигането на максимална оптимизация и ефективност на всички производствени процеси, за да подобри тяхното качество, да сведе до минимум спиранията на опаковъчните линии, да увеличи продуктивността и да развива и усъвършенства умения у хората. 

Българските производители, без значение дали са част от международна компания или са с местна собственост, споделят общо виждане, че кръговата икономика е пътят към по-добър свят. Според визията на ,,Карлсберг Груп“ бизнесът има съществена роля в развитието на работещи концепции като "кръгова икономика" или "непрекъснат цикъл", за да е двигател на положителната промяна. 

Бел. ред: * Веригата на доставките включва компанията и мрежата от доставчици, чрез които се произвежда и дистрибутира отделен продукт до крайния потребител. Веригата на доставките включва различни дейности, хора, юридически лица, информация и ресурси. Значението на устойчивия начин на производство – с високи екологични и социални стандарти, в нараства през последните години и започва да има все по-голяма тежест при търговските преговори с големи международни компании. Устойчивата верига на доставки използва възможностите за създаване на стойност и предлага значителни конкурентни предимства за компании, които залагат на технологични и процесни иновации.