Социално сътрудничество

В рамките на социалния диалог между Съюза на пивоварите и Синдиката на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ и Федерацията по хранителна и питейна индустрия към КТ „Подкрепа“ всеки две години се подписват браншови колективни трудови договори, които се разпростират върху всички икономически оператори от икономическа дейност „Производство на пиво и малц“. През 2005 г. е подписана и първата в страната „Харта за етични стандарти на социалните партньори в пивоварната индустрия“. Следват „Меморандум за сътрудничество при прилагане на политиките на корпоративна социална отговорност в пивоварната индустрия“ (2011), „Приоритети на диалога и сътрудничеството между социалните партньори в пивоварния бранш за периода 2015-2020 година“ (2015), „Декларация за социален диалог – Нов старт“ (2017). Всички документи са приети в съответствие с препоръки на Международната организация на труда (МОТ).

БКТД 2022 - 2024, .pdf, 0.2 Mb