Загорка АД

Загорка АД е водещ производител на бира в България. През 1994 г. се присъединява към семейството на Heineken и оттогава до днес инвестира 130 млн. евро в модернизация и разширяване на производството, с което пивоварната е сред най-модерните в региона. Дружеството произвежда международни и национални марки бира, водещи от които са Загорка и Ариана. През годините се утвърждава като атрактивен работодател и социално отговорна компания. 

Загорка АД в цифри:

 • 510 + служители
 • 1 пивоварнa
 • 8 марки пиво

Изграждане на първия „зелен склад”

Платформата „Създаваме по-добър свят“ на Загорка АД обхваща шест основни направления, върху които компанията има положително въздействие: опазване на водните ресурси, намаляване на въглеродните емисии, използване на устойчиви ресурси, отговорна консумация, безопасност и здраве, подкрепа на местните общности. Ето защо изграждането на първия „зелен склад“ на Загорка е особено значимо събитие и доказателство, че дружеството активно изпълнява ангажиментите си по тази програма.

Зеленият склад на „Загорка АД“ е първата индустриална сграда сред всички пивоварни на Хайнекен по света, която е съобразена с екологичните показатели на сгради от подобен тип,  включени в оценката на BREEAM.

BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method е протокол, който определя стандартите за най-добра практика в устойчивия дизайн и мярката, която се използва, за да се опишат екологичните, енергийните и устойчивите характеристики на сградите. Представлява цялостен подход към всички части и детайли за оценката на проекти и обекти, на тяхното взаимоотношение и въздействието им върху околната среда и потребителите им.

Процесът по изграждане на зеления склад започва в края на 2011 година и приключва през 2012 година. Площта на склада е около 3000 кв.м. Съоръжението е снабдено с компютърно базирана система, която контролира и управлява осветлението, вентилацията, противопожарната и другите системи на сградата при минимална енергийна консумация, като в същото време осигурява оптимални условия на работа.

При изграждането на съоръжението са приложени редица иновативни зелени решения: 

 • Бързи врати с термо изолация
 • Топлинни завеси над бързите врати
 • Изолация на пода
 • Система за нощно охлаждане
 • Соларни панели
 • Система за индивидуален стаен контрол
 • LED технология
 • Иновативна система за използване на слънчевата светлина за осветление – “Solar Tube“
 • Интегрирана система за събиране и оползотворяване на дъждовна вода за битови нужди

Система “Solar Tube“ увеличава максимално улавянето на светлина, чрез иновативна технология и отразител. Системата е снабдена с купол за улавяне на дневна светлина и интегриран рефлектор, които са комбинирани, за да доставят голямо количество дневна светлина от всеки ъгъл през всеки ден от годината. Уловената светлина се движи през тръби, изработени от материал, имащ свойствата да отразява светлина, като се запазва яркостта включително около ъглите. Интегрираната слънчево-електрическа технология генерира и съхранява енергия за захранване на осветлението. Светлината, излизаща от системата, е естествено разсеяна и се доставя, чрез осветителни тела, съобразени с нуждите, включително осигуряването на интелигентно нощно осветление. 

Зеленият склад увенчава усилията на компанията да бъде зелена и е нова стъпка в стратегията за устойчив бизнес.

С оглед мисията на компанията да оперира „зелено“, Загорка АД има дългосрочен ангажимент да инвестира в зелени технологии, насочени към производствените и складовите бази с цел да бъде оптимизиран в максимална степен отпечатъкът от процесите на производство върху околната среда.

Иновационният зелен склад позволява на компанията да пести енергийни ресурси, както и да оптимизира разходите си, като едновременно с това допринася за намаляване на отпечатъка от дейността върху околната среда.

Полезни връзки:

Solar Tube

Загорка АД

Устойчиво производство чрез намаляване на пластмасата

За осигуряването на по-устойчиво производство Загорка АД инвестира 430 хил. лв. в оптимизация на количеството пластмаса, което използва за PET опаковките на своите продукти. Оптимизацията спомага за редуцирането с до 8% на използваното количество пластмаса за производството на PET опаковки. Благодарение на преминаването към по-късо гърло на РЕТ бутилките, грамажът на капачката също е намален с 40%. Направените нововъведения се стремят не само към намаляване на количеството пластмаса, но и към пряк, позитивен ефект върху количеството използвана енергия и вода при процесите на производство, затвърждавайки Загорка като една от най-зелените компании в България. 

Допълнителните усилия на пивоварната за опазване на околната среда се измерват и с намаляване на въглеродния отпечатък.  Разпределението на CO2 емисиите е следното: 

 • отглеждане на земеделските култури (14%)
 • пакетиране (31%)
 • дистрибуция (9%)
 • охлаждане на продуктите (29%)
 • самото пивопроизводство (17%)

Ангажиментът на компанията е да се намалят емисиите по цялата верига на доставки (от ечемика до чашата на консуматора), като усилията се концентрират в три основни направления: в производството – с 40%; при дистрибуцията – с 20%; при охлаждането на продуктите – с 50%.

Полезни източници: 

Зелен наръчник за всеки ден

Доклад за устойчиво развитие на ,,ЗАГОРКА АД

Пречиствателна станция за отпадни води в пивоварната на „Загорка“ АД

Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на Загорка АД е последно поколение пречиствателна станция на територията на пивоварната в Стара Загора. Нейното изграждане е една от най-мащабните комплексни инвестиции на дружеството и е свидетелство за осъществяването на амбицията на компанията за устойчиво развитие и намаляване на отпечатъка от дейността на пивоварната върху околната среда.

Проектът започва през 2014 г. с избор на технология и изпълнител на съоръжението. За взимането на решение за реализация на разработения проект, е изготвен бизнес план, който е одобрен на локално ниво и в последствие от централата в Heineken, Нидерландия. Процесът на реализация включва провеждането на процедура за избор на доставчик, намирането на подходящи партньори за качествената му реализация, оценка на риска и потенциалните ползи в дългосрочен план. 

ПСОВ е анаеробен биологичен реактор, внедрен  в процеса на работа на компанията през 2018 година и е на стойност 6 милиона лева. Той осигурява биологично третиране на 100% от отпадните води на завода и неговият капацитет е 2 000 м3 вода дневно. Анаеробната утайка превръща биоразградимия органичен материал в биогаз и нова биомаса. Най-отгоре на реактора е изграден трифазен сепаратор, който разделя смесената течност на пречистени отпадни води, биогаз и утайка.

ПОСВ е решена като компактно съоръжение на 2 нива, като на първото ниво са разположени резервоари, помпена станция и съоръжения за пречистване на отпадните води. Резервоарите са покрити и покривната им конструкция се използва като основа за монтаж на останалото технологично оборудване, необходимо за правилната работа на станцията. На второто ниво е изградена сграда с обособени три помещения: командна зала с лаборатория, помещение за електрически табла и технологично помещение. Отпадната вода на пивоварната е отделена от дъждовната вода.

Иновацията позволява на компанията да пести ресурси и да оптимизира разходите си, като освен третиране на отпадните води, произвежданият в процеса на пречистване биогаз се използва за целите на производството наред с другите енергийни източници.