Каменица АД

Каменица АД е водещ производител на бира в България със 140-годишна история в пивоварната индустрия. 

Продуктовото портфолио на компанията е много широко и включва производството на 7 собствени традиционни марки бира, от които водещи са Каменица и Астика, и седем вида крафт пиво на „Пивоварница Каменица“. Дружеството произвежда по лиценз 4 международни бранда.

Каменица АД в цифри:

 • 560+ служители
 • 1 пивоварна и 1 микропивоварна 
 • 11 марки бира + 7 крафт бири

Ефективно управление на енергията в пивоварната на „Каменица” АД

Основен акционер в Каменица АД е международната компания Molson Coors Beverage Company. Дългосрочната стратегия на Каменица АД за корпоративна социална отговорност и устойчивост на бизнеса включва постоянно намаляване на енергията, необходима за производството на 1 хектолитър бира (1 хектолитър = 100 литра).

Цел на Molson Coors Beverage Company e постигането на максимална ефективност на пивоварните, в които е акционер и намаляване на отпечатъка от дейността им върху околната среда. Пивоварните на Каменица АД, позиционирани в Хасково и Пловдив, системно намаляват количеството енергия, употребявано за дейността им. 

През 2019 година компанията е сертифицирана по Стандарт на системите за управление на енергиите ISO 50001:2018. Това е международен стандарт, поставящ изисквания към Системи за управление на енергията (СУЕ). Стандартът е базиран върху анализ на енергийното потребление и въвеждане на енергийни политики, създаване на рамки и програми за управление на енергията, които да допринесат за по-ефективното й управление. Към стандарта са включени: измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики.

Като социално отговорна компания Каменица е изградила дългосрочна стратегия за устойчиво развитие и отговорно отношение към природата, служителите и обществото. 

 Промени на производствения процес в пивоварната засягащи:

 • СО2 рекуперация
 • Въздушно-компресорно отделение
 • Оползотворяване/комбинирано изгаряне на отпадъци
 • Пречистване на отпадни води
 • Внедряване на организационни инструменти
 • Намаляване съдържанието на амоняк в хладилните системи с 30%
 • Ефективно оборудване за охлаждане
 • До 95% самоосигуряване на технологичните нужди от СО2
 • Оптимизиране консумацията на ел. енергия с приблизително 30%
 • Пречистването на отпадните води – до 15% участие в състава на газовете от Пречиствателната станция за отпадни води.

Полезни източници:

Повече за стратегията за устойчиво развитие на „Каменица“ АД

Sustainability Reporting Molson Coors Beverage Company

Дългосрочна стратегия за постигане на нулеви отпадъци в пивоварната на „Каменица“ АД

Политиките на Каменица АД, като част от международната компания Molson Coors Beverage Company, са насочени към социални и устойчиви практики в производството на бира. Дългосрочната стратегия, прилагана от страна на компанията, включва програма за постепенно преминаване към работа с нулев отпадък за депониране. 

Международната компания Molson Coors Beverage Company от години работи за постигане на  нулеви количества отпадъци от производствените си центрове, които да бъдат предавани за депониране. 

В изпълнение на тази цел пивоварната в Хасково системно намалява количествата отпадъци, които предава за депониране.

Всички генерирани отпадъци в пивоварната се събират разделно и непрекъснато се търсят възможности за оползотворяване и рециклиране. 

Постигнати са:

 • Напълно разделен отпадък от етикетите на стъклените бутилки, който се изпраща в преработвателен завод с цел обработка до суровина за хартиената промишленост.
 • Напълно разделени шпули, които остават от използваното от завода опаковъчно фолио, които биват предавани за преработка.
 • Въведена е програма за събиране и рециклиране на салфетките, които се използват за избърсване на ръцете след измиване на служителите в пивоварната.

Всеки отделен отпадък, който се генерира в пивоварната, се подлага на щателен анализ и се търсят пътища за намаляване на количеството, разделянето и последващото му оползотворяване.

 • Устойчиво развитие и намаляване на отпечатъка от дейността на пивоварната върху околната среда и обществото.
 • Принос към кръговата икономика чрез постоянно намаляване на количествата отпадъци предавани за депониране с цел постигане 0 депонирани отпадъци.