Изграждане на първия „зелен склад”

Платформата „Създаваме по-добър свят“ на Загорка АД обхваща шест основни направления, върху които компанията има положително въздействие: опазване на водните ресурси, намаляване на въглеродните емисии, използване на устойчиви ресурси, отговорна консумация, безопасност и здраве, подкрепа на местните общности. Ето защо изграждането на първия „зелен склад“ на Загорка е особено значимо събитие и доказателство, че дружеството активно изпълнява ангажиментите си по тази програма.

Зеленият склад на „Загорка АД“ е първата индустриална сграда сред всички пивоварни на Хайнекен по света, която е съобразена с екологичните показатели на сгради от подобен тип,  включени в оценката на BREEAM.

BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method е протокол, който определя стандартите за най-добра практика в устойчивия дизайн и мярката, която се използва, за да се опишат екологичните, енергийните и устойчивите характеристики на сградите. Представлява цялостен подход към всички части и детайли за оценката на проекти и обекти, на тяхното взаимоотношение и въздействието им върху околната среда и потребителите им.

Процесът по изграждане на зеления склад започва в края на 2011 година и приключва през 2012 година. Площта на склада е около 3000 кв.м. Съоръжението е снабдено с компютърно базирана система, която контролира и управлява осветлението, вентилацията, противопожарната и другите системи на сградата при минимална енергийна консумация, като в същото време осигурява оптимални условия на работа.

При изграждането на съоръжението са приложени редица иновативни зелени решения: 

  • Бързи врати с термо изолация
  • Топлинни завеси над бързите врати
  • Изолация на пода
  • Система за нощно охлаждане
  • Соларни панели
  • Система за индивидуален стаен контрол
  • LED технология
  • Иновативна система за използване на слънчевата светлина за осветление – “Solar Tube“
  • Интегрирана система за събиране и оползотворяване на дъждовна вода за битови нужди

Система “Solar Tube“ увеличава максимално улавянето на светлина, чрез иновативна технология и отразител. Системата е снабдена с купол за улавяне на дневна светлина и интегриран рефлектор, които са комбинирани, за да доставят голямо количество дневна светлина от всеки ъгъл през всеки ден от годината. Уловената светлина се движи през тръби, изработени от материал, имащ свойствата да отразява светлина, като се запазва яркостта включително около ъглите. Интегрираната слънчево-електрическа технология генерира и съхранява енергия за захранване на осветлението. Светлината, излизаща от системата, е естествено разсеяна и се доставя, чрез осветителни тела, съобразени с нуждите, включително осигуряването на интелигентно нощно осветление. 

Зеленият склад увенчава усилията на компанията да бъде зелена и е нова стъпка в стратегията за устойчив бизнес.

С оглед мисията на компанията да оперира „зелено“, Загорка АД има дългосрочен ангажимент да инвестира в зелени технологии, насочени към производствените и складовите бази с цел да бъде оптимизиран в максимална степен отпечатъкът от процесите на производство върху околната среда.

Иновационният зелен склад позволява на компанията да пести енергийни ресурси, както и да оптимизира разходите си, като едновременно с това допринася за намаляване на отпечатъка от дейността върху околната среда.

Полезни връзки:

Solar Tube

Загорка АД