Ефективно управление на енергията в пивоварната на „Каменица” АД

Основен акционер в Каменица АД е международната компания Molson Coors Beverage Company. Дългосрочната стратегия на Каменица АД за корпоративна социална отговорност и устойчивост на бизнеса включва постоянно намаляване на енергията, необходима за производството на 1 хектолитър бира (1 хектолитър = 100 литра).

Цел на Molson Coors Beverage Company e постигането на максимална ефективност на пивоварните, в които е акционер и намаляване на отпечатъка от дейността им върху околната среда. Пивоварните на Каменица АД, позиционирани в Хасково и Пловдив, системно намаляват количеството енергия, употребявано за дейността им. 

През 2019 година компанията е сертифицирана по Стандарт на системите за управление на енергиите ISO 50001:2018. Това е международен стандарт, поставящ изисквания към Системи за управление на енергията (СУЕ). Стандартът е базиран върху анализ на енергийното потребление и въвеждане на енергийни политики, създаване на рамки и програми за управление на енергията, които да допринесат за по-ефективното й управление. Към стандарта са включени: измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики.

Като социално отговорна компания Каменица е изградила дългосрочна стратегия за устойчиво развитие и отговорно отношение към природата, служителите и обществото. 

 Промени на производствения процес в пивоварната засягащи:

  • СО2 рекуперация
  • Въздушно-компресорно отделение
  • Оползотворяване/комбинирано изгаряне на отпадъци
  • Пречистване на отпадни води
  • Внедряване на организационни инструменти
  • Намаляване съдържанието на амоняк в хладилните системи с 30%
  • Ефективно оборудване за охлаждане
  • До 95% самоосигуряване на технологичните нужди от СО2
  • Оптимизиране консумацията на ел. енергия с приблизително 30%
  • Пречистването на отпадните води – до 15% участие в състава на газовете от Пречиствателната станция за отпадни води.

Полезни източници:

Повече за стратегията за устойчиво развитие на „Каменица“ АД

Sustainability Reporting Molson Coors Beverage Company