Секторна среща за обмяна на опит в пивоварния бранш

Проект на БСК и КНСБ „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа ДБФ № BG05M9OP001-1.051-0006-C01“