Пречиствателна станция за отпадни води в пивоварната на „Карлсберг България“ АД

С оглед стремежа на компанията към нулев отпечатък и с цел да бъде намалено вредното въздействие на отпадните води върху околната среда, Карлсберг България АД изгражда собствена пречиствателна станция на територията на ,,Пиринско пиво“  в Благоевград. Пречиствателната станция е капиталова инвестиция, която е изградена след предварително одобрен проект и въз основа на финансов и екологичен анализ на вложенията и ползите в дългосрочен план. Съоръжението е едно от най-модерните в пивоварната индустрия и е на стойност близо 5 милиона лева. Проектът е изготвен с участието на водещи компании с дългогодишен опит в изграждането на пречиствателни станции и е изпълнен за 2 години, като откриването е през пролетта на 2017 г.

Изграждането на пречиствателната станция е част от политиката на компанията за опазване на околната среда. Иновацията е анаеробен биологичен реактор, известен като BIPAQ IC реактор за вътрешно пречистване на водите. Той осигурява биологично третиране на 100% от отпадните води на завода  и има капацитет от 1000 куб. м вода дневно.

Реакторът е част от дългосрочните инвестиции на Карлсберг България АД, които имат за цел да сведат замърсяването от производствения процес до минимум. Същевременно иновацията позволява да се пестят ресурси  и да се оптимизират разходите в производството като с това допринася за по-устойчиво бъдеще.

В момента се изгражда и пречиствателна станция в пивоварната в град Шумен, която се очаква да бъде открита до края на 2021/2022г.

Чрез управлението на дейностите по отпадъците и утайките, Карлсберг България отговаря на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда, а това благоприятства опазването на водните ресурси и намаляването на отпечатъка от дейността на компанията. 

„Заедно към нулев отпечатък“ е визията на Карлсберг Груп за по-добро утре във време на сериозни предизвикателства като климатични промени, недостиг на вода и рискове за общественото здраве.

Програмата се състои от четири амбиции: нулев въглероден отпечатък, нулеви отпадъчни води, нулева толерантност към безотговорната консумация на алкохол и нулеви злополуки. Всяка от тях е подкрепена от индивидуални измерими цели, които трябва да бъдат постигнати до 2022 и 2030 година.

Постижения в Карлсберг България:

  • Близо 14% намаление на относителните въглеродни емисии по цялата верига на стойността за периода 2015-2019 г.
  • Програми за енергийна ефективност в пивоварните
  • Оптимизация в дистрибуцията и доставките на суровини и въвеждане на хрибридни автомобили
  • Отговорно използване на ресурси

Цели на ниво Карлсберг Груп:

Намаляване наполовина на използваната в пивоварните вода до 2030 г. и развитието на партньорства за защита на споделените водни ресурси, както и намаляване на въглеродния отпечатък по цялата верига на стойността.