Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти

Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на обединените в “Съюз на пивоварите в България” производители на пиво

Обръщение на производителите на пиво, обединени в “Съюз на пивоварите в България”

“Съюзът на пивоварите в Р България” (СПБ) е представителната организация на пивоварната индустрия в страната. С настоящия документ ние приемаме общ Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти, който е в пълно съответствие с духа и философията на всички принципи и правила, утвърдени от “The Brewers of Europe” (“Пивоварите на Европа”) - най-престижната и авторитетна европейска международна организация в нашата промишленост.

Като част от европейското семейство на производителите на пиво, СПБ прилага достиженията на саморегулаторната система на обединените в “The Brewers of Europe” национални асоциации на страните-членки на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и сродните сдружения на държави, които са в процес на присъединяване към ЕС. Изцяло споделяме приоритетите, произтичащи от международноприетите принципи за отговорна търговска комуникация за всички видове напитки със съдържание на алкохол, известни като “Стандарти на Амстердамската група” (“TAG Standards”).

Ние, членовете на СПБ, напълно съзнаваме отговорностите, които имаме по отношение на обществото, особено важна част от които са маркетинг-посланията и внушенията в посока създаване култура на употребата на пиво, като част от умерения и здравословен начин на живот. Пивоварната индустрия доказа и продължава да доказва, способността си да управлява стопанската си дейност отговорно, чрез прилагането на принципите на саморегулация на търговската си комуникация и активно да популяризира най-високи етични стандарти.

Саморегулацията е цялостна концепция, а не просто отделен модел. Тя е философия и визия за развитието на пивоварния отрасъл в комуникацията му с обществото. Ние ясно осъзнаваме, че задължението за приемане на отговорностите в този процес се поделя между всички участници в него – рекламодатели - рекламни агенции – медии. Но в центъра на всеобщия интерес е пълнолетният потребител и той трябва да бъде насърчаван да консумира нашите продукти отговорно и да ги използва умерено.

С приемането на този Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти, ние не само даваме своя ефективен принос за възпитание на култура на умерена консумация на пиво, но изразяваме увереността си, че именно със спазването на правила за саморегулация, ще се постигнат общественозначими цели, без да се използват рестриктивните механизми на държавното администриране.

Като отговорни производители ние гарантираме, че нашият маркетинг е насочен само към пълнолетни лица и се осъществява със загриженост, умереност и внимание, така че да не провокира към безотговорна консумация на пиво.

“Болярка - ВТ” АД

“Загорка” АД

“Каменица” АД

“Карлсберг-България” АД

“Ломско пиво” АД

“Пивоварна София” АД

“Агрима” АД

“Тримекс-сервиз” АД

01.02.2005 г. гр. София

Основни принципи на отговорната търговска комуникация на пивоварите в България

Основните принципи на отговорната търговска комуникация на пивоварите в България са подготвени с дължимия респект и обществена отговорност. Приетите правила се основават на добросъвестност, равнопоставеност и безпристрастност. Рекламата, спонсорството и събитията за промоциране на пиво трябва да са законосъобразни, честни, почтени и да са в съответствие с общоприетите норми за лоялна конкуренция и добра бизнес-практика. Никакви обстоятелства не могат да провокират игнорирането на тези принципи и да предизвикват неетично отношение към публиката; нарушаване на стандартите за благоприличие и добър вкус, както и по никакъв начин не трябва да оронват човешкото достойнство и чест.

Производителите на пиво в страната, обединени в Съюза на пивоварите в България, прилагаме следните основни принципи за търговска комуникация, включваща рекламата, спонсорството и събитията за промоциране на пиво:

І. ОТГОВОРНА КОНСУМАЦИЯ

 • Търговската комуникация на пиво не бива да насърчава прекомерната или безотговорна консумация, нито да представя въздържанието или умереността в употребата на пиво по негативен начин;
 • Търговската комуникация на пиво не бива да предполага каквато и да било асоциация с жестоко, агресивно, опасно или антисоциално поведение;
 • Търговската комуникация на пиво не бива да показва хора, които изглеждат опиянени от въздействието на алкохола, нито да внушават, че подобно поведение е приемливо;
 • (нов 2009 г.) Всички рекламни комуникации на пиво по телевизия, кино, печатни медии, постери, мешове, билбордове трябва да съдържат надписи за отговорна консумация на бира. Форматът и размерът на надписа за отговорна консумация се определят с Правилника за прилагане на Кодекса.
 • (нов 2012 г.) Надписът за отговорна консумация в рекламните комуникации на
 • членовете на СПБ има следната задължителна формулировка „Консумирайте с удоволствие и мярка”, като може да съдържа или да не съдържа името на съответния бранд – предмет на рекламата. Текстът се изписва задължително на български език.

ІІ. ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

 • Търговската комуникация на пиво не бива да е насочена към лица под 18-годишна възраст, нито да показва непълнолетни лица да консумират пиво;
 • Търговската комуникация на пиво не трябва да промоцира пивото в печатни или електронни медии, нито да го представя в телевизионни и др. програми или промоционални събития, насочени към лица под 18 години;
 • (нов 2009 г.) На електронните сайтове с търговски комуникации на пиво членовете на Съюза на пивоварите в България поставят ограничение за възрастта на ползващите ги лица – да са над 18 години (т.нар. age-check);

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА МПС И МАШИНИ

 • Търговската комуникация на пиво не бива директно или индиректно да създава асоциации и нагласи за консумация в комбинация с управлението на всякакъв вид превозни средства;
 • Търговската комуникация на пиво не бива да създава асоциации и нагласи за консумация преди или по време на работа с потенциално опасни машини или с изпълнението на потенциално опасни дейности;

ІV. ЗДРАВЕ И УМЕРЕНА КОНСУМАЦИЯ

 • Търговската комуникация на пиво не бива да представя и внушава, че пивото има свойства да предотвратява, да повлиява или да лекува болести, нито да се позовава на такива свойства;
 • Търговската комуникация на пиво следва да е изцяло съобразена със специфичните правни изисквания, както и да е в съответствие с правителствената политика за разумна консумация на алкохол и наложените в това отношение нормативни ограничения. Етикетирането, презентациите и рекламирането на пиво да са в пълно съответствие с нормативната уредба на Р България;
 • Търговската комуникация на пиво не трябва да създава каквото и да било объркване относно вида и силата му;
 • Търговската комуникация на пиво не бива да представя високото алкохолно съдържание само по себе си като положително качество на съответната търговска марка или като причина да бъде избрана точно тази марка. От друга страна, търговските послания не трябва да внушават, че с консумацията на марки пиво с ниско алкохолно съдържание се избягва злоупотребата с тях. (Тази забрана не се отнася до безалкохолните пива.) ;

V. ПОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХ

 • Търговската комуникация на пиво не бива да създава усещането, че консумацията му повишава умствените или физически способности, като напр. спортни постижения;
 • Търговската комуникация на пиво не бива да създава усещането, че консумацията му води до социален или сексуален успех;

VІ. ПРОМОЦИРАНЕ И МОСТРИ

 • Промоцирането и рекламирането на мостри на пиво, като част от търговската комуникация, не трябва да насърчават безотговорна или свръхконсумация, нито противообществено поведение, нито злоупотреба с пиво;
 • Рекламирането на мостри на пиво е позволено само на законно регламентирани места, събития, частни помещения, търговски изложения, отговарящи на изискванията на националната нормативна уредба. (Рекламирането на мостри включва и дегустация.);
 • На лица под 18-годишна възраст се забранява предлагането на мостри на пиво.

Съюз на пивоварите в България

1.02.2005 г.

гр. София