Карлсберг Груп се стреми към нулеви въглеродни емисии до 2040 г. като част от новата си ESG програма

Карлсберг Груп представи новата си ESG програма (програма по опазване на околната среда, социални политики и корпоративно управление) – Заедно към нулев отпечатък и отвъд, която си поставя обновени екологични цели. Тя включва амбиция за постигане на нулев въглероден отпечатък по цялата верига на стойността до 2040 - от беритбата на хмела до момента на консумация на бира.

„Заедно към нулев отпечатък и отвъд“ е еволюция на предходната ESG програма на Групата „Заедно към нулев отпечатък“, която постигна силен напредък, включително 40% намаление на въглеродните емисии и 21% намаление при употребата на вода за хектолитър бира от 2015 г. насам.

Със стартирането на новата си програма, компанията представя посока за справяне с най-важните ESG теми с основни етапи на изпълнение до 2030 и 2040 г. Карлсберг Груп се стреми да постигне нулеви нетни въглеродни емисии по цялата верига на стойността до 2040 г., като същевременно повишава амбициите си по отношение на важни теми като опазване на водата, отговорна консумация на алкохол, многообразие, справедливост и приобщаване, човешки права и ангажираност на общността.

Заедно към нулев отпечатък и отвъд е част от корпоративната стратегия на компанията SAIL’27, като ключов механизъм за смекчаване на рисковете, стимулиране на положителна промяна и демонстриране на целите на компанията чрез конкретни действия и резултати.

Някои от най-забележителните промени в целите – освен постигането на нулеви нетни емисии по цялата верига на стойността до 2040 г. – се отнасят до амбициите на компанията за отговорна консумация на алкохол и опазване на водата. Това включва 35% от глобалното портфолио да съдържа ниско-алкохолни и безалкохолни бири до 2030 г. и попълване на 100% от водата, използвана в пивоварните, разположени в зони с висок риск до 2030 г.

С новата програма, Групата също така добавя цели, свързани с постигането на нулев отпечатък върху земеделието и нулев отпадък от опаковки. Понастоящем въглеродните въздействия, свързани със селското стопанство и преработката на суровини, както и производството и изхвърлянето на опаковки, общо възлизат на повече от 65% от общите емисии от производството на бира. Прилагането на регенеративни селскостопански практики – които подобряват биоразнообразието, здравето на почвата и естественото улавяне на въглерод в земеделските земи – заедно с внедряването на кръгови решения за опаковане, ще позволят съществени намаления на въглеродните емисии от отглеждането на суровините до рециклирането на опаковките.