Правилник за прилагане Кодекса за отговорна търговска комуникация

Правилник
 за прилагане Кодекса за отговорна търговска комуникация и 
етични стандарти в пивоварната индустрия в България

ГЛАВА 1
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С Правилника се уреждат механизмите, условията и реда за контрола върху прилагането на Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти (Кодекса), приет от членовете на Съюза на пивоварите (СПБ или Съюза) на 01.02.2005 г.

Чл.2. (1) Този Правилник се приема на основание на Кодекса, Устава, Решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на СПБ с единодушие на всички производители на пиво, членове на Съюза.
(2) Прилагането на Правилника е задължително за всички производители на пиво, членове на СПБ, както и за присъединилите се към Кодекса външни организации.

Чл.3. Настоящият Правилник е публичен и с оглед по-широко използване на механизмите му сред потребителите и другите участници в процеса на търговска комуникация, неговото разпространяване се насърчава от СПБ.

Чл.4.(1) СПБ, чрез Съвета за Саморегулация обединява и дефинира политиката на пивоварната индустрия в областта на отговорната търговска комуникация и етични стандарти на пивоварните дружества в България, членове на Съюза и на присъединилите се към Кодекса външни организации.

(2) СПБ отговаря за осигуряването на финансови и други ресурси за прилагането на Правилника, както и всяка инициатива в областта на отговорната корпоративна и търговска комуникация.

ГЛАВА 2
СЪВЕТ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ

Чл.5. Съветът за саморегулация на СПБ (Съветът) е създаден с решение от 12.01.2005 г. на Общото събрание на СПБ.

Чл.6 (1) Съветът е създаден със следните цели:
1. да провежда цялостната политика и дейност на СПБ в областта на саморегулаторната система за отговорна търговска комуникация на производителите на пиво- реклама, маркетинг, мърчандайзинг и организиране на събития (Саморегулация);
2. защитава и утвърждава интересите и вижданията на СПБ в областта на Саморегулацията;
3. да следи за спазването на правилата и принципите на Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на ниво членове на СПБ;

4. да проучва и предлага на СПБ нови насоки в политиката на Саморегулацията, като се съобразява с постиженията, насоките и развитието в тази сфера, постигнати от утвърдени асоциации като “The Brewers of Europe” ;
1.1. да популяризира философията, духа, добрите практики и преимуществата на саморегулаторните механизми на търговските комуникации.
(2) За постигане на целите си Съветът:
1. прилага съществуващите механизми, извършва мониторинг върху тяхното прилагане и предлага въвеждане на нови инициативи, гарантиращи провеждането на политиката на СПБ в областта на Саморегулацията;
2. популяризира тази политика на СПБ пред средствата за масова информация и обществото, включително като организира, препоръчва и съдейства за обучението и квалификацията на специалисти от бранша, на представители на рекламни агенции, медии и др. лица в прилагането на стандартите на Саморегулацията;
3. съдейства и консултира заинтересовани лица и институции по инициативи за създаване на правна уредба за саморегулаторни механизми и органи на саморегулация, както и организира такива инициативи на ниво неправителствен сектор;
4. участва в проекти с безвъзмездно финансиране на неправителствения сектор, с цел финансово подпомагане на инициативите на Съвета за саморегулация;
5. съдейства на СПБ в случаи на умишлено злепоставяне или опити за уронване доброто име на индустрията или др. действия за причиняване на вреди. Съветът предприема незабавни действия, спрямо обществеността и съответните институции, за защита интересите на бранша.

Чл.7. (1) Съветът се състои от главния секретар на СПБ и представители на пивоварните дружества, членуващи в СПБ и подписали Кодекса.
(2) Асоциираните членове на СПБ имат право да присъстват на заседанията на Съвета с право на съвещателен глас.
(3) Управляващите съответните пивоварни дружества - членове на СПБ, определят конкретните представители в Съвета, като изпращат писмено уведомление с името на представителя до Председателя на УС на СПБ. Мандатът на членовете на Съвета е до изричното им оттегляне от оторизиралите ги лица или до прекратяване на членството на съответното дружество в СПБ.

Чл.8. Членовете на Съвета не получават възнаграждение за участието си в Съвета.

Чл.9. (1) За Председател на Съвета се определя Главният секретар на СПБ.
(2) В случай, че няма назначен Главен секретар на СПБ, функцията на Председател ще се упражнява от Председателя на УС на СПБ до назначаването на Главен секретар.
(3) Председателят на Съвета:
а) има представителни и оперативни функции;
б) определя дневния ред, свиква и осигурява административната поддръжка за дейността и провеждането на Съвета;
в) удостоверява с подписа си вярността на съдържанието на всички документи и актове на Съвета;
г) осигурява разпространението на информация, протоколи, решения и всякакви други документи, свързани с дейността на Съвета;
д) уведомява и дава отчет на УС на СПБ и Общото събрание за действията и решенията на Съвета;
е) следи за стриктното разходване и отчитане на средствата, отпуснати от СПБ на Съвета за подпомагане на дейността му.

Чл. 10. (1) Съветът се свиква на заседания от Председателя на Съвета.
(2) Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
(3) Съветът се свиква за извънредни заседания от Председателя. Председателят няма право да отказва мотивирана писмена молба на член на Съвета за свикване на извънредно заседание. Ако Председателят на Съвета не свика заседанието в едноседмичен срок от постъпването на искането, то може да се свика от Председателя на УС на СПБ.

Чл. 11. Съветът заседава в помещенията на СПБ, освен ако Председателят на Съвета определи друго място.

Чл. 12. Председателят определя дневния ред на заседанието и уведомява предтавителите на членовете на Съвета за него по подходящ начин (писмено, по факс, електронна поща или друг начин) поне 7 дена преди датата на провеждане на заседанието.

Чл. 13. Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения. Всяко пивоварно дружество, член на Съвета има право на един глас при взимането на решения, независимо от броя на неговите представители.

Чл.14. Съветът може да взима решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове, определени по реда на този Правилник.

Чл.15. (1) Решенията на Съвета се взимат с обикновено мнозинство и явен вот.
(2) В случай че представителите на съответното пивоварно дружество отсъстват от страната или не могат да дадат становище, друго компетентно лице за същото дружество-член на Съвета може да даде становище.
(3)  Председателят на Съвета води и подписва протокола за всяка проведена среща в удостоверение на обсъжданите въпроси и взетите решения и отговаря за вярността на посоченото в протокола.

ГЛАВА 3
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА РЕКЛАМИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КОДЕКСА - КОПИ АДВАЙС (COPY ADVICE)

Чл.16. (1) Създава се независим експертен съвет за предварителен преглед и консултации на рекламите на пивоварните дружества, членове на СПБ и присъединили се към този Кодекса лица за спазване на неговите правила (Съвет за копи адвайс).
(2) Съветът за копи адвайс се състои от трима члена, които се избират от Управителния съвет на СПБ въз основа на кандидатури, предложени от членовете на Съвета за саморегулация.
(3) Членовете на Съвета за копи адвайс се избират за срок до три години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) Членовете на Съвета за копи адвайс могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
(5) Член на Съвета за копи адвайс може да бъде освободен и по негово писмено искане, отправено до Управителния съвет на СПБ.
(6) За членове на Съвета за копи адвайс се назначават лица с доказани професионални и високи морални качества. Не могат да бъдат назначавани за членове на Съвета за копи адвайс лица, свързани с която и да е от пивоварните компании в страната или чужбина.
(7) Управителният съвет на СПБ може да избере по един заместник на членовете на Съвета за копи адвайс, които да заместват постоянните членове в случаи на отсъствие, отвод или при други случаи.
(8) Членовете на Съвета за копи адвайс са независими и получават годишно възнаграждение за дейността си в размер и с периодичност, определени от Управителния съвет на СПБ. Секретариатът на СПБ следи за стриктното изплащане и отчитане на паричните възнаграждения, отпуснати на членовете на Съвета за копи адвайс.
(9) Координатор на дейността  на Съвета за копи адвайс е Секретариатът на СПБ.

Чл. 17. (1) Всяко пивоварно дружество - член на СПБ и присъединилите се към Кодекса лица, могат преди разпространението на дадена реклама да поискат от Съвета за копи адвайс предварителна консултация за съответствието на тази реклама с Кодекса (копи адвайс).
(2) Предварителната консултация по ал. 1 е напълно доброволна и безплатна.
(3) При искане за осъществяване на процедура по копи адвайс, до Секретариата на СПБ се изпращат на подходящ носител и в минимум четири екземпляра всички материали, свързани с предстоящата реклама.
(4) Съветът за копи адвайс прави преглед на предоставените реклами и взема решение по отношение тяхното съответствие с Кодекса, в срок до 3 работни дни от получаване на искането.
(5) Секретариатът на СПБ уведомява писмено лицето, поискало копи адвайс за решението на Съвета за копи адвайс, в срок от един ден след вземането на решението.
(6) Съобразяването на лицето, поискало копи адвайс с решението на Съвета за копи адвайс по конкретната реклама е доброволно.

Чл. 18. (1) Членовете на Съвета за копи адвайс носят отговорност за запазване на конфиденциалността на предоставените за копи адвайс реклами.  Всички членове на Съвета за копи адвайс и техните заместници подписват Декларация за конфиденциалност, която се съхранява от Секретариата на СПБ.
(2 Всеки член на Съвета за копи адвайс е длъжен да си направи отвод във всички случаи, когато съществува съмнение за пристрастност на оценката му.

Чл. 19. (1) Заседанията на Съвета за копи адвайс се свикват и координират от Секретариата на СПБ при постъпване на искане за прилагане на процедура по копи адвайс
(2) Заседанието се провежда не по-късно от 3 (три) работни дни от получаване на  материали за рекламата, за която е поискана процедура по копи адвайс. Всички заседания се провеждат в помещенията на СПБ.
(3) Заседанието се ръководи от определен от Съвета за копи адвайс негов член.
(4) Лицето, поискало прицедура по копи адвайс, може да присъства на заседанията на Съвета за копи адвайс.

Чл. 20. (1) Секретариатът на СПБ уведомява членовете на Съвета за Copy advice по подходящ начин (писмено, по факс, електронна поща или друг начин) преди датата на провеждане на заседанието, като осигурява разпространението на всички материали и документи, свързани с него.
(2) Членовете на Съвета за копи адвайс имат еднакви права и задължения. Всеки член на Съвета за копи адвайс има право на един глас при взимането на решения.
(3) Съветът за копи адвайс може да взема решения, ако на заседанието присъстват или са представени повече от половината от неговите членове.
(4) Един присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(5) Упълномощаването за представителство на член на заседание на Съвета за копи адвайс се извършва в писмена форма.

Чл.21. (1) Решенията на Съвета за копи адвайс се взимат от членовете с единодушие и явен вот.  Не се допуска въздържане от гласуване. Член, който не е съгласен с взетото решение, може да го подпише с “особено мнение”, като писмено изложи своето становище.
(2) Секретариатът на СПБ води протокола за всяка проведена среща, който се подписва от всички присъстващи на съответното заседание членове на Съвета за копи адвайс в удостоверение на обсъжданите въпроси, изразените мнения и взетите решения.
(3) Секретариатът на СПБ съхранява в архива на СПБ всички протоколи, носители с реклами и документи, свързани с работата на Съвета за копи адвайс.
(4) Два пъти годишно Секретариатът на СПБ представя на Управителния съвет отчет за работата на Съвета за копи адвайс във връзка с прилагане на процедурите по копи адвайс

ГЛАВА 4
ПОСЛЕДВАЩО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КОДЕКСА – ПОСТМОНИТОРИНГ (POSTMONITORING)

Чл.22. (1) Всяко пивоварно дружество- член на СПБ или присъединили се към Кодекса лица са длъжни да предоставят всичките си реклами за последващо наблюдение и контрол за съответствие с Кодекса (постмониторинг).
(2) Постмониторингът се извършва от специален състав на Съвета за саморегулация, в който се включва по един представител на всяко пивоварно дружество, определен от законния му представител.
(3) За целите на постмониторинга задължените лица са длъжни да уведомят Секретариата на СПБ за всяка нова рекламна кампания един ден преди започването й.
(4) Всички материали, свързани с конкретната реклама, подлежаща на постомониторинг, както и информация за нейната продължителност, се предоставят на Секретариата на СПБ на подходящ носител в пет екземпляра до 5 работни дни след започване на кампанията.

Чл. 23. (1) Съставът по Постмониторинг на Съвета за саморегулация се събира на заседания веднъж на два месеца, освен ако не е необходимо изънредното му свикване.
(2) За свикване на заседания, вземане на решения и водене на протоколи на Състава по Постмониторинг на Съвета за саморегулация по разпоредбите на глава втора се прилагат съответно.
(3) (нова 2009 г.) ”В случай на непостигане на пълно единодушение за съответствието на разглежданата реклама с кодекса, съответната реклама  се дава за допълнителен преглед и експертно  становище от поне един независим външен експерт.”
(4) (нова 2009 г.) независимите външни експерти за допълнителен преглед на рекламите се определят със списък, одобрен от УС. Техният избор, дейност и заплащане се извършват по реда на чл. 1 от този Правилник.”
(5)  (нова 2009 г.) ако независимият външен експерт (и)  установят нарушение на Кодекса се прилагат разпоредбите на чл. 24 и чл. 25 от този Правилник.”

Чл.24. (1) Съставът по  Постмониторинг на Съвета за саморегулация при нарушения на Кодекса взема решение за коригиране на съответната реклама, в срок не по-дълъг от 10 работни дни от датата на уведомлението до задълженото лице. В срока по предходното изречение задълженото лице представя на Секретариата на СПБ доказателства за извършените корекции в рекламата.
(2) При неспазване на решението по ал.1, Съставът по Постмониторинг на Съвета за саморегулация дава становище до задълженото лице и до УС на СПБ за отстраняване на рекламата от публичното пространство.

Чл. 25. (1) Секретариатът на СПБ уведомява писмено задължените лица и  Управителния съвет на СПБ за решенията на Състава по Постмониторинг на Съвета за саморегулация, в срок от  един ден след вземането на решението.
(2) Решенията на Състава по Постмониторинг на Съвета за саморегулация са задължителни.

ГЛАВА 5
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПЛАКВАНИЯ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА КОДЕКСА

Чл.26. (1) Всяко заинтересувано лице или организация има право да изрази мнения, предложения, запитвания или сигнали  за неспазване правилата за отговорна търговска комуникация, посочени в Кодекса.
(2) Становищата по чл. 26, ал.1 се подават писмено на пощенска кутия: София 1000, Централна поща п.к.1138. Начинът на комуникация по предходното изречение е публично оповестен чрез медиите в страната и по друг подходящ начин.
(3) Всеки член на СПБ или присъединилите съм към Кодекса лица са длъжни да уведомят останалите членове на СПБ за решения на  Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията или на съответните съдилища по повод техните търговски комуникации.
Чл. 27. (1) Във връзка с чл. 27 от този правилник към Съвета се учредява Арбитражна комисия, която разглежда получените сигнали във връзка с Кодекса;
(2) Членове на Арбитражната комисия са  председателят на Съвета и по един представител на Асоциацията на рекламните агенции (АРА), Асоциацията на радио- и телевизионните оператори в България (АБРО),по един представител на национално представени потребителски сдружения, с които СПБ е сключил меморандуми за сътрудничество и представител на научните сруди. Членовете на Съвета на СПБ участват в заседанията на Арбитражната комисия с  право на съвещателен глас.  Като консултанти към Арбитражната ковисия  могат да бъдат канени експерти в областта на рекламата, медиите, защита интересите на потребителите и представители на компетентни държавни органи, имащи отношение към конкретния случай;
(3) Членовете на Арбитражната комисия имат еднакви права и задължения. Всеки редовен член на Арбитражната комисия  има право на един глас при вземането на решения;
(4)  За взимането на решения от страна на Арбитражна комисия се прилагат съответно разпоредбите на глава втора от този Правилник;
(5) Съпредседатели на  Арбитражната комисия  са Председателят на Съвета и представител на национално представените потребителски сдружения, с които СПБ е сключил меморандуми за сътрудничество. В случай, че национално представените сдруженията са повече от 1, съпредседателят се избира на ротационен принцип на две години;
(6) За своята дейност членовете на Арбитражната комисия  не получават парично възнаграждение.
Чл.28. (1) При получен сигнал за неспазване на правилата за отговорна търговска комуникация на СПБ, съпредседателите на Арбитражната комисия преценяват съотносимостта на сигнала към правилата на Кодекса.  За целта те провеждат  консултации с членовете на Съвета;
(2) При преценка, че сигналът е несъотносим към правилата на Кодекса, съпредседателите  на Арбитражната комисия  уведомяват писмено за това подателя на сигнала и членовете на Съвета;
(3) При преценка, че сигналът има отношение към правилата на Кодекса, съпредседателите  на Арбитражната комисия  определят дата за разглеждането му по същество, която не може да е по-късно от 10 работни дни след получаване на сигнала.
(4) Съпредседателите уведомяват членовете на Арбитражната комисия  за датата на провеждане на заседанието и им предоставят материалите по случая поне 7 работни дни предварително.
(5) В случай, че Арбитражната комисия установи нарушение на Кодекса, дава становище за промяна на съответната търговска комуникация.

Чл.29. Арбитражната комисия уведомява писмено заинтересованите страни и УС на СПБ и Съвета за саморегулация за взетото решение до 2 дни.

Чл. 30. (1) За определянето на съпредседател на Арбитражната комисия  от страна на СПБ  се прилагат разпоредбите на чл. 9 от настоящия Правилник;
(2) За процедурата и реда за съставяне и подписване на протоколите от заседанията на  Арбитражната комисия, се прилага съответно чл. 15, ал. 3 от настоящия Правилник.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. (1) При зададен мандат от УС на СПБ, Съветът може да се ангажира и в решаването на проблеми и постигането на цели, излизащи извън предмета на Кодекса и посочени в чл.1 от настоящия Правилник. В тези случаи при функционирането на Съвета, съответно ще се прилагат правилата на този Правилник.
Чл.32. Прекратяването дейността на Съвета се решава от Общото събрание на СПБ.
Чл.33. Следните понятия ще имат значението:
(а) „реклама” по смисъла на гл. 3 и 4 от този Правилник са реклами по телевизия, радио, преса и билбордове.
(б) „лица, свързани с пивоварни компании в България и чужбина” по смисъла на гл. 3 от този Правилник са лица които се намират или са се намирали през последните 10 години в трудови или граждански правоотношения с която и да е пивоварна в България и чужбина, или техни близки или търговци в които те имат участие се намират или са се намирали в такива отношения с българска или чуждестранна пивоварна.

Настоящият Правилник е приет с решение на Общото събрание на СПБ от 29.01.2008 г. и влиза в сила от деня на приемането му.

§1.  (нов 2009 г.) Съгласно 7-те оперативни стандарта за саморегулация на търговските комуникации на Пивоварите на Европа и в съответствие с буквата и духа на Кодекса, както и въз основа на чл. 6 от този Правилник, с решение на Общото събрание на Съюза на пивоварите от 28.01. 2009 г. в търговските комуникации за бира се прилагат следните допълнителни правила:
§1.1. Правила за унифициране големината на буквите, мястото на надписите за отговорна консумация и времетраенето на излъчването им в търговските комуникации на пивоварните компании:
Печатни реклами

Вид на принта: надпис за умерена консумация /слоган/, който да се използва в печатните медии,  плакати, билбордове, мешове, флайари ;

Шрифт на слогана –Normal: Arial, Verdana, Times New Roman;

Големина на слогана - надписът за отговорна консумация е с дължина не по-малка от 30% от дължината на по-дългата страна на рекламната площ;

Място на слогана – надписът се поставя на по-дългата страна на рекламата, на достатъчно отстояние от ръба на комуникацията, когато е външна реклама (outdoor), като не се допуска смесване с други надписи;

Оформление – слоганът трябва да се вижда ясно на фона на рекламата. По възможност - да се използва черен или бял цвят за буквите на слогана. При невъзможност за това – да се използва някой от основните цветове на рекламната комуникация.

Език на слогана – български
Телевизия и кино

Шрифт на слогана –Normal: Arial, Verdana, Times New Roman;

Място на слогана – хоризонтално на екрана като не се допуска смесване с други надписи;

Оформление – слоганът трябва да се вижда ясно на фона на рекламата.

Телевизионен екран 4:3 - размер на шрифта минимум 14 пункта; екран 16:9 - размер на шрифта минимум 16 пункта;

Времетраене – минимум четири секунди или ако комуникацията е по-малка от 5 секунди, по време на цялото й излъчване.

Език на слогана – български

За по-подробна информация – вж. правилата в т. „Печатни реклами”
§1.2. Деца и младежи (под 18 г.)

В търговската комуникация на пиво видимата възраст на участващите лица е над 25 г.

Анимирани герои и лица могат да бъдат използвани в търговската комуникация на пиво изключително предпазливо. Използването на анимирани  герои и лица, които се свързват традиционно с детската култура, литература, образност  и  рисувани филми са забранени. При колебание дали тези изисквания ще бъдат спазени, се препоръчва съответната реклама да бъде дадена за копи адвайс.

Търговската комуникация на пиво следва да се излъчва в ефирни медии по време на предавания само когато над 70% от аудиторията са лица над 18 години. Задължение на съответния рекламодател е предварително да провери дали това изискване ще бъде спазено от съответната медия.

§1.3.Управление на МПС и машини

Забранява се в търговската комуникация на пиво актът на консумация на пиво да предхожда или съвпада с акта на  управление/шофиране.
§1.4.Спортни постижения и успехи

Търговската комуникация на пиво следва да се излъчва в ефирни медии по време на спортни събития, само когато преобладаващата част от аудиторията са лица над 18 г.

Забранява се в търговската комуникация на пиво актът на консумация на пиво да предхожда или съвпада с акта на спортна дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на СПБ /п/: /Владимир Иванов/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР на СПБ /п/: /Ивана Радомирова/
ПРОТОКОЛИРАЛ /п/: /Ива Тенчова/