Меморандум за сътрудничество: Съюз на пивоварите в България – БНАП

Днес,  27.11. 2008 год., Съветът за саморегулация на търговските комуникации на  Съюза на пивоварите в Р България (СПБ), представляван от председателя на СПБ Владимир Иванов и главния секретар на СПБ  Ивана Радомирова, и Българска национална асоциация на потребителите (БНАП), представлявана от председателя на Асоциацията доц. Даниела Петрова  и изпълнителния директор Богомил Николов, наричани по–нататък СТРАНИ,
водени от желанието  да развиват сътрудничеството между браншовата организация на производителите на пиво и Българска национална асоциация на потребителите, като признават:

необходимостта от контакти;

развитието на диалогични и добронамерени отношения;

приемането на инициативи в полза на обществения интерес;

утвърждаването на правила за саморегулация на маркетинговите политики;

разширяване обмена на информация с цел прецизиране на предварителната потребителска информация и повишаване ефективността на обратната връзка, и имайки рамките на прилагане достиженията на правото на страните от ЕС и приетите в страните от общността практики за сътрудничество между организациите на бизнеса и сдруженията на потребителите,се споразумяха за следното:
Чл.1. Целта на настоящия меморандум за сътрудничество е да подпомага взаимодействието между страните с приоритет прилагане стандартите на приетия от СПБ Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти, включващ правила за реклама, маркетинг, мърчандайзинг и организиране на събития за промоциране на бира.

Чл. 2. Страните приемат да си сътрудничат за:

популяризирането на философията, духа и преимуществата на саморегулаторните механизми на търговските комуникации с цел повишаване ефективността на обратната връзка и прецизиране на предварителната потребителска информация;

спазването на правилата и принципите на Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на СПБ;

организирането на работни срещи и дискусии по политиките, средствата и механизмите, подпомагащи създаването и развитието на саморегулаторни органи и системи, отговарящи на потребителския интерес, като се прилагат постиженията, насоките и развитието в тази сфера на страните от ЕС;

оказване на съдействие и консултации на заинтересовани лица и институции по инициативи за създаване на правна уредба за саморегулаторни механизми и органи на саморегулация като средства за защита на обществения интерес, както и да организират такива инициативи на ниво неправителствен сектор.
Чл. 3. Сътрудничеството може да се осъществява посредством:

Обмен на информация, документация и консултации в областите на компетенции на двете страни;

Организиране на семинари, работни срещи, осъществяване на съвместни проекти или други форми на съвместни действия по теми, свързани с отговорната търговска комуникация;

Обсъждане на въпроси, свързани с насърчаването, провеждането и прилагането на ефективна политика за защита на потребителите от гледна точка на правилата за търговска комуникация, приети от производителите на бира – членове на Съюза на пивоварите в България;

В случаи на колебания или спорове за съответствието на някои от елементите на търговската комуникация на пивоварните дружества със стандартите на кодекса всяка потребителска организация може да се обърне за становище и консултация към Съвета за саморегулация на търговските комуникации на СПБ;

По искане на потребителската организация Съветът за саморегулация на търговските комуникации на СПБ може да възложи на експерти изработването на становище по определен казус, свързан с търговските комуникации, който може да бъде представен пред институции на изпълнителната/съдебната власт или пред медиите;

По искане на Съвета за саморегулация на търговските комуникации на СПБ потребителската организация може да съдейства на съюза в случаи на умишлено злепоставяне или опити за уронване доброто име на индустрията или др. действия за причиняване на вреди, когато казусът е свързан с правила за отговорна търговска комуникация;

Страните могат да разработят и утвърдят правила за арбитражни процедури в случаи на накърнени интереси на едната или другата страна вследствие на нарушени принципи, регламентирани с Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на пивоварите, членуващи в СПБ.
Чл. 8. Меморандумът за сътрудничество е безсрочен и влиза в сила от датата на подписването му.

Чл. 9. Съдържанието на меморандума подлежи на изменение и допълнение по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Чл. 10. Действието на меморандума за сътрудничество може да бъде преустановен от всяка една от страните след писмено уведомяване на насрещната страни не по-късно от 1 месец преди датата на прекратяване. В този срок всяка от страните се задължава да довърши поетите от нея ангажименти по меморандума.
Меморандумът за сътрудничество се състави и подписа в два еднообразни екземпляра за всяка една от страните.
За Съюз на пивоварите в България:

Владимир Иванов – председател (п.)
Ив. Радомирова – главен секретар (п.)
За Българска национална асициация на потребителите:

доц. Даниела Петрова – председател
Богомил Николов – изпълнителен директор