Меморандум за сътрудничество: Съюз на пивоварите – АБРО

София, 14 юли 2008 година

Преамбюл
А. Съюзът на пивоварите в Р България (СПБ):

Обединява пивоварните компании в България и е единствен легитимен представител на интересите на пивоварната индустрия в страната;

Съзнава отговорността на индустрията и отделните пивоварни компании пред обществото и в съответствие с това работи за установяване на честни и открити отношения на диалог и сътрудничество с организациите в защита на обществения интерес и с институциите в страната;

Разработва и прилага система за саморегулация на пивоварния бранш по отношение на търговската и рекламна комуникация спрямо потребителите на пиво (съгласно “Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на пивоварната индустрия”), налагаща самоограничения за рекламирането и комуникацията на пиво, насочена към непълнолетни, шофиране и консумиране на пиво, извършаване на опасни дейности и консумиране на пиво, връзка между социален и друг успех и консумация на пиво, извършване на опасни дейности и консумация на пиво и др.;

Развива връзки и взаимоотношения с други организации от неправителствения сектор за разработване и осъществяване на обществени политики, насочени към защита на индустриалните и обществени интереси;

Активно представя и защитава обща позиция с други засегнати организации по въпроси, свързани с административната регулация на сектора или свързани с него отрасли;
Б. Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО)

Обединява българските радио- и телевизионни оператори и е единствен легитимен представител на радио- и телевизионната индустрия у нас;

Защитава интересите на членовете си в качеството си на легитимна и призната от държавата организация на радио- и телевизионните оператори;

Притежава богата история на активна обществено значима дейност, насочена към защита на професионалния интерес на своите членове и на обществения интерес;

Осъществява контакти и представителство на своите членове пред компетентните държавни и/или общински органи, както и други независими контролни органи, международни институции и международни организации, стопански субекти и обществени организации;
Участва в преговори от името на своите членове и сключва рамкови  принципни споразумения за защита на колективни интереси на членовете си с трети лица, когато това е възможно и не нарушава изискванията за лоялна конкуренция.

Е социално отговорна организация, отворена към сътрудничество с други неправителствени организации за повишаване значимостта и тежестта на позицията на неправителствения сектор пред държавните и административни органи по общозначими публични въпроси;
В. Страните, като имат предвид:

Засилване значимостта на неправителствения сектор като ключов елемент за обществените промени в България, в съответствие със съществуващите тенденции и процеси в Европа и света;

Необходимостта от сътрудничество и обмен на информация между активните обществено отговорни неправителствени организации, развиване на добронамерени и диалогични отношения и координация на техните политики за реализиране на техните цели;

Приетите в страните от Европейския съюз практики за сътрудничество между организациите на бизнеса, изработването и утвърждаването на принципите за саморегулация и преимуществата им пред недостатъчната и закостеняла регулативна и административна рамка;

Приемането на отговорностите за търговските комуникации, като споделен ангажимент между рекламодатели - рекламни агенции – медии, където в  центъра на всеобщия интерес е пълнолетният потребител, който трябва да бъде насърчаван към отговорна и умерена консумация на пиво,
се споразумяха за следното:
ЦЕЛ

Чл.1. Целта на настоящия меморандум за сътрудничество е да подпомага взаимодействието, координацията и обмена на информация между Страните като:
1.1. Си поставят за приоритет създаване на система за спазване интересите на страните, чрез прилагане стандартите на приетия от СПБ Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти, включващ правила за реклама, маркетинг, мърчандайзинг и организиране на събития за промоциране на бира;
1.2. Координация на позиции по свързани и обществено значими въпроси пред регулационните органи и обществото, при отчитане на общите интереси на страните;
1.3. Работят за създаване на система за справедливо уреждане на взаимоотношенията между страните  в случай на конфликт с трети страни, чрез създаване на банка от експерти и консултанти по търговски комуникации.

ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО


Чл. 2. Сътрудничеството между страните може да включва всяка област в рамките на тяхната компетентност и интереси и по специално:

2.1. Въпроси, свързани с правата и интересите на рекламодателите от пивоварната индустрия, както и с тези на медиите, представлявани от АБРО, обмен на опит, информация, документация и консултации в областите на компетенции на двете страни, регулационни и други въпроси, касаещи и обединяващи интересите на страните, изграждане и представяне на обща позиция пред държавните органи или съвместно присъединяване към вече съществуваща позиция;
2.2. Популяризирането на  философията, духа и преимуществата на саморегулаторните механизми, политиките, средствата и механизмите, подпомагащи създаването и развитието на саморегулаторни органи и системи, като се прилагат постиженията, насоките и развитието в тази сфера на страните от ЕС;

2.3. Развиване на правилата и принципите на Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на СПБ и тяхното спазване;
2.4. Оказване на съдействие между страните в случаи на  колебания или спорове за съответствието на  елементите на търговската комуникация на пивоварните дружества със стандартите на Кодекса на СПБ;
2.5. Изработване на експертни становища по казуси, свързани с търговските комуникации с цел представянето им пред институции на изпълнителната/съдебната власт или пред медиите;
2.6. Други области на сътрудничество, одобрени между страните.

ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чл. 3. Формите на сътрудничество между страните може да включва всеки механизъм като например:

3.1. Организирането и съвместно участие на работни срещи, комисии, обучения и дискусии по теми, свързани с насърчаването, провеждането и прилагането на ефективна политика от гледна точка на правилата за търговска комуникация;
3.1. Организирането и съвместно участие на работни срещи, комисии, обучения и дискусии по теми, свързани с насърчаването, провеждането и прилагането на ефективна политика от гледна точка на правилата за търговска комуникация;
3.2. Оказване на съдействие и консултации на заинтересовани лица и институции по инициативи за създаване на правна уредба за саморегулаторни механизми и органи на саморегулация като средства за защита на обществения интерес, както и организация на такива инициативи на ниво неправителствен сектор;
3.3. Разработване и кандидатстване със съвместни проекти пред фондове, касаещи взаимен интерес;
3.4. Договаряне и подписване на споразумения за процедури и правила в случай на оплаквания от търговските комуникации на пивоварната индустрия, осъществявани от членове на СБП и/или от членове на АБРО;Други форми на съвместни действия по теми от взаимен интерес.
ИЗМЕНЕНИЕ И ТЪЛКУВАНЕ
Чл.4. Този меморандум може да бъде изменян и допълван при наличие на взаимно съгласие от двете страни. Всички по-нататъшни допълнения и изменения трябва да бъдат направени в писмена форма.
Чл.5. Всякакви разногласия при тълкуването на този мемурандум се разрешават чрез консултации между страните.

ОТТЕГЛЯНЕ
Чл.6. Всяка от страните може да се оттегли от този мемурандум след писмено оповестяване на другата страна за това, изпратено в срок от поне три месеца преди момента на оттеглянето. В този срок всяка от страните се задължава да довърши поетите от нея ангажименти по Меморандума.

Чл.7. Действието на меморандума може да бъде прекратено и по взаимно съгласие между страните.

Меморандумът за сътрудничество се състави и подписа в два еднообразни екземпляра за всяка една от страните .

За
Съюз на пивоварите в България (СПБ):

Председател на УС: Владимир Иванов
Главен секретар: Ивана Радомирова
За
Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори (АБРО)

Председател на УС: Атанас Генов
Изпълнителен директор: Гриша Камбуров