Меморандум за сътрудничество: Съюз на пивоварите в България – ФПБ

Днес, 19.07.2007 г., Съветът за саморегулация на търговските комуникации на Съюза на пивоварите в Р България (СПБ), представляван от председателя на СПБ Владимир Иванов и главния секретар на СПБ Ивана Радомирова, и Федерация на потребителите в България (ФПБ), представлявана от председателя на федерацията проф. Йовчо Топалов и изпълнителния секретар Павел Кърлев,
наричани по-нататък страни, водени от желанието да развиват сътрудничеството между браншовата организация на производителите на пиво и Федерацията на потребителите в България, като признават:

необходимостта от контакти;

развитието на диалогични и добронамерени отношения;

приемането на инициативи в полза на обществения интерес;

утвърждаването на правила за саморегулация на маркетинговите политики;

разширяване обмена на информация с цел прецизиране на предварителната потребителска информация и повишаване ефективността на обратната връзка, и имайки рамките на прилагане достиженията на правото на страните от ЕС и приетите в страните от общността практики за сътрудничество между организациите на бизнеса и сдруженията на потребителите,се споразумяха за следното:
Чл. 1. Целта на настоящия меморандум за сътрудничество е да подпомага взаимодействието между страните с приоритет прилагане стандартите на приетия от СПБ Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти, включващ правила за реклама, маркетинг, мърчандайзинг и организиране на събития за промоциране на бира.

Чл. 2. Страните приемат да си сътрудничат за:

популяризирането на философията, духа и преимуществата на саморегулаторните механизми на търговските комуникации с цел повишаване ефективността на обратната връзка и прецизиране на предварителната потребителска информация;

спазването на правилата и принципите на Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на СПБ;

организирането на работни срещи и дискусии по политиките, средствата и механизмите, подпомагащи създаването и развитието на саморегулаторни органи и системи, отговарящи на потребителския интерес, като се прилагат постиженията, насоките и развитието в тази сфера на страните от ЕС;

оказване на съдействие и консултации на заинтересовани лица и институции по инициативи за създаване на правна уредба за саморегулаторни механизми и органи на саморегулация като средства за защита на обществения интерес, както и да организират такива инициативи на ниво неправителствен сектор.
Чл. 3. Сътрудничеството може да се осъществява посредством:

обмен на информация, документация и консултации в областите на компетенции на двете страни;

организиране на семинари, работни срещи, осъществяване на съвместни проекти или други форми на съвместни действия по теми, свързани с отговорната търговска комуникация;

обсъждане на въпроси, свързани с насърчаването, провеждането и прилагането на ефективна политика за защита на потребителите от гледна точка на правилата за търговска комуникация, приети от производителите на бира – членове на Съюза на пивоварите в България;

в случаи на колебания или спорове за съответствието на някои от елементите на търговската комуникация на пивоварните дружества със стандартите на кодекса всяка потребителска организация може да се обърне за становище и консултация към Съвета за саморегулация на търговските комуникации на СПБ;

по искане на потребителската организация Съветът за саморегулация на търговските комуникации на СПБ може да възложи на експерти изработването на становище по определен казус, свързан с търговските комуникации, който може да бъде представен пред институции на изпълнителната/съдебната власт или пред медиите;

по искане на Съвета за саморегулация на търговските комуникации на СПБ потребителската организация може да съдейства на съюза в случаи на умишлено злепоставяне или опити за уронване доброто име на индустрията или др. действия за причиняване на вреди, когато казусът е свързан с правила за отговорна търговска комуникация;

страните могат да разработят и утвърдят правила за арбитражни процедури в случаи на накърнени интереси на едната или другата страна вследствие на нарушени принципи, регламентирани с Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на пивоварите, членуващи в СПБ.
Чл. 8. Меморандумът за сътрудничество е безсрочен и влиза в сила от датата на подписването му.

Чл. 9. Съдържанието на меморандума подлежи на изменение и допълнение по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Чл. 10. Действието на меморандума за сътрудничество може да бъде преустановен от всяка една от страните след писмено уведомяване на насрещната страни не по-късно от 1 месец преди датата на прекратяване. В този срок всяка от страните се задължава да довърши поетите от нея ангажименти по меморандума.
Меморандумът за сътрудничество се състави и подписа в два еднообразни екземпляра за всяка една от страните.
За Съюз на пивоварите в България:

Владимир Иванов – председател (п.)
Ив. Радомирова – главен секретар (п.)
За Федерация на потребителите в България:

проф. Йовчо Топалов – председател (п.)
Павел Кърлев – изпълнителен секретар (п.)

19.07.2007 г.
София

Подписване на Меморандум за сътрудничество между СПБ и Федерация на потребителите в България, 2007 г.