Секторна среща за обмяна на опит в пивоварния бранш

На 16 ноември 2021 г. се състоя Секторна среща за обмяна на опит по проект на БСК и КНСБ „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа ДБФ № BG05M9OP001-1.051-0006-C01“.
На заседанието участваха работодатели, синдикални представители и служители от пивоварния бранш.

Уебинарът беше открит от Ивана Радомирова – изп. директор на Съюза на пивоварите.

Експерти от „Каменица“ АД, „Карлсберг България“ АД и „Загорка“ АД споделиха добри практики.

От страна на КНСБ взеха думата д-р Любослав Костов – директор на Института за социални и синдикални изследвания и Красимир Пащрапански – председател на Синдиката на производителите на бира, храни и напитки.
Д-р Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, представи международен опит в областта на фирмените политики по отношение на управлението поколенческите различия и специфики на работното място и възможностите за адаптиране, както и резултатите от съвместен проект на социалните партньори в тази област.

Обсъдени бяха взаимоотношенията между поколенията на работното място, мотивацията на персонала, внедряването на нови концепции за управление на човешките ресурси, работата с учебни заведения и провеждането на практики, стажове и др. Беше подчертана основната цел на проекта - формиране на култура, подкрепяща многообразието и сътрудничеството между поколенията, както и приспособяването на политиките по управление на човешките ресурси към променящите се демографски тенденции и създаване на предпоставки за развитието на т.нар. „сребърна икономика“.