Пивоварните в България с милиони инвестиции за устойчива околна среда

Зелените иновации в пивоварния сектор у нас спомагат за подобряване на устойчивото развитие и еко-отпечатъка на индустрията. Благодарение на модернизацията в пивоварните предприятия в страната, за последните 20 г. средният разход на вода за производството на хектолитър (100 литра) готово пиво е намалял близо 5 пъти, т.е. от 15 – 20 хектолитра на 3 – 5 хектолитра/1 хектолитър  бира.

Като изключително ценен ресурс оптимизирането на използването на вода и енергия е водещ прироритет за всеки производител на бира. В сравнение с 2014 г. пивоварните дружества - членове на СПБ, средно отчитат намаляване на употребата на вода с 4-6%, като целта е тази тенденция да става все по-устойчива.  Данните показват, че за последните 4 години средното потребление на електроенергия за производството на 1 хектолитър бира също е намаляло с 8%.  

В същото време големите пивоварни полагат усилия за 100 % биологично третиране на отпадните води и като цяло въвеждат моделите на т.нар. „кръгова икономика” с иновативни „зелени“ решения, съобщиха от Съюза на пивоварите в България (СПБ). В експлоатация вече са пуснати инсталации за био-анаеробно пречистване на отпадните води, с които се постига над 80% пречистване на използваната промишлена вода. Инвестицията в анаеробните реактори позволява и производството на биогаз като субпродукт, който може да се използва като алтернативно гориво за поддържане на производствените нужди на пивоварните.

Намаляването на екологичния отпечатък на пивоварните в България бе обсъден по време на годишното Общо събрание на членовете на Съюза на пивоварите. Представени бяха и икономически данни за индустрията, както и цялостната дейност на сдружението.

За 2018 г. капиталовите инвестиции общо на всички  членове на СПБ са 46 млн лева, а за периода 2016-2018 г. вложенията им в дълготрайни материални активи надхвърлят 130 млн. лева. От тях между 25 – 30% са насочени към реализиране на „зелени“ проекти, мощности и сгради, както и към енергийно ефективни мероприятия

Всяка година пивоварните позиционират на пазара и нови олекотени бирени опаковки с цел устойчиво управление и оползотворяване на отпадъците от РЕТ бутилки, стъкло и кенове. Запазва се положителната тенденция за намаляване на дела на продажбите на бира в пластмасови РЕТ бутилки. През 2018 г. този сегмент на бирения пазар е 53%, което означава, че само за три години пазарният дял на пластмасовите бутилки е спаднал  и вече е с 10% по-малко в сравнение с 2015 г. През миналата година делът на стъклените бутилки е 24%, на кеновете - 17% и на кеговете – 6%.

По данни на Агенция ,,Митници“, освободените за потребление в страната количества бира за 2018 г. са 5 560 000 хектолитра (за градус Плато), което е с 1,6% увеличение на продажбите на пиво в сравнение с 2017 г. В същото време постъпленията към бюджета от акциз за бира през 2018 г. са 81 млн. лв., което е с 2% повече от акцизните постъпления през 2017 г. През 2018 г. членовете на СПБ общо са реализирали 5 256 000 hl бира, което е с 2,4% повече от продажбите им за 2017 г.

През 2018 г. седемте пивоварни дружества, членуващи в СПБ, общо са  разширили пазарното си портфолио с 23 нови продукта. Сред тях се нареждат нови стилове пиво с долна и горна ферментация, бутикови предложения и безалкохолни бири. Това дава още по-широки възможности за развитие на категорията и удовлетворяване на много високите изисквания на българските потребители.

По отношение на работата и постиженията на СПБ изпълнителният директор на браншовата организация - Ивана Радомирова, коментира: За Съюза на пивоварите беше много голямо признание фактът, че според независимо общоевропейско проучване, репутацията на пивоварната индустрия в България отново е с впечатляващо висок рейтинг на одобрение. По този показател за трета поредна година сме втори в Европа, след Чехия.“  Резултатите от изследването на международната организация Reputation Institute показват, че 85% от консуматорите на бира у нас много високо оценяват както пивоварните предприятия в страната, така и бирената категория. 

За Съюза на пивоварите и през 2019 г. водещите дейности и комуникации отново ще са съсредоточени върху  превенцията и отговорната консумация на бира. Приоритет в дневния ред на СПБ за тази година продължават да са инициативите за прозрачност и информиране на потребителите по образователната кампания „Национална бирена академия“. За втора поредна година тя се  реализира с експертизата и участието на високообразованите инженер-технолози на пивоварните предприятия и учените, работещи в изследователските полета на диетологията, микробиологията, пивоварната технология и продуктовата категория.

Общото събрание на СПБ избра Управителен съвет с нов петгодишен мандат в състав: Ивайло Тодоров, Габриела Попова, Петер Копиец, Михай Войку, Денис Шерстенников, Димитър Чукарски, Ивана Радомирова и Владимир Иванов. Управителният съвет на свой ред избра за 14 път Владимир Иванов за председател на сдружението за 2019 г.                             

За Съюза на пивоварите в България:

През 2018 г. членове на Съюза са пивоварните компании: ,,Болярка ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, ,,Загорка” АД, ,,Каменица” АД, ,,Карлсберг България” АД, ,,Ломско пиво” АД, ,,Доровски инвест“ ООД.  Общо те произвеждат 98-99% от бирата в страната.    

От производството и продажбите на бира в България годишно се генерират около 180 млн. евро данъчни приходи за фиска. Приходите от акцизи и ДДС от производството и продажбите на пиво на годишна база са около 70 млн. евро (по данни на Europe Economics и Евростат).

За контакти:

Милица Крайнова

Агенция Knowbox

М: +359 888 47 46 46; Е-mail: militza.kraynova@knowbox.bg

Съюз на пивоварите в България

Тел: 02/ 989 40 24

E-mail: ubb@i-n.net