НИПА представи Анализ на Браншовия колективен трудов договор в пивоварния бранш

Колективният договор е подписан в началото на 2018 г. от социалните партньори – Съюз на пивоварите в България и Синдикатът на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ, и Федерация „Хранителна и питейна промишленост“ към КТ „Подкрепа“. В срещата-дискусия взеха участие заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова, изпълнителният директор на Съюза на пивоварите – Ивана Радомирова, председателите на синдикалните организации на пивопроизводителите Красимир Пащрапански и Валя Борисова, експерти на НИПА, представители на работодателски и профсъюзни организации.

Представеният от НИПА анализ показва, че БКТД 2018 г. е сключен в условията на стабилно възстановяване на пивоварния бранш след негативните тенденции в периода 2009-2011 г., породени от световната финансова криза. Работодателите и синдикатите демонстрират продължаващо успешно социално сътрудничество. Водените преговори и постигнатите договорености свидетелстват за съпричастността на социалните партньори с проблемите на трудовите и социални отношения.

Утвърдената практика в пивоварната индустрия минималните осигурителни доходи да стават и минимални работни заплати е допълнена с прилагането на коефициент към три от квалификационните групи. По този начин минималните възнаграждения за работещите в бранша се индексират и диференцират ежегодно в зависимост от фактори като темп на инфлация, жизнено равнище, икономическо и финансово състояние на предприятията. Регистриран е ръст в договорените минимални възнаграждения на браншово ниво за периода 2009 - 2018 г., който следва националните политики на доходите.

Договорени са минимални трудови стандарти за предприятията в бранша, които са по-благоприятни в сравнение с нормативно утвърдените минимални изисквания по отношение на възнаграждения, отпуски, обезщетения, заетост, безопасни условия на труд, социални разходи и повишаване на квалификацията.

Добри практики за подобряване на конкурентоспособността на предприятията в бранша и на мотивацията на работещите са прилаганите програми за професионално развитие на кадрите, инициативата “състезание на идеи”, прилагането на „ротация на работното място“. Активните действия и сътрудничеството на страните по колективното трудово договаряне в бранша са предпоставка за добри резултати, съществен израз на които е прилагането на концепцията за корпоративна социална отговорност.