Пивоварният сектор е сред първите с договорени минимални осигурителни доходи за 2015 г.

Достойното заплащане на работещите в бранша е стимул за добри производствени практики

Бирената индустрия отново е сред първите, договорили нивата на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2015 г. Съюзът на пивоварите в България постигна съгласие по темата със своите социални партньори от КТ «Подкрепа» и КНСБ и за пореден път доказа, че компаниите от бранша са отговорни работодатели и коректни участници в диалога със синдикатите.

По силата на Браншовия колективен трудов договор (БКТД) в пивоварната индустрия регламентираните ежегодни минимални прагове на доходите по квалификационните групи професии са и минимални заплати. Допълнително значение на този акт придава и фактът, че със заповед на министъра на труда и социалната политика, БКТД е разпрострян върху всички предприятия от сектора, което гарантира по-добри от нормативно определените условия на труд, заплащане и развитие на всички работещи в пивоварната промишленост.

По данни на НОИ към м. април 2014 г. в икономическа дейност „Производство на пиво и малц” заетите лица са 2 450 човека. Най-много са работниците и служителите, които са пряко ангажирани в пивоварния процес. Квалификационната група „Техници и приложни специалисти” включва 923 заети, или 38% от всички работещи в бирената индустрия. За 2015 г. договорената минимална заплата за тях е 595 лева. Втора по брой е групата „Машинни оператори и монтажници” – 618 заети, или 25% от всички работещи в пивоварната индустрия. За 2015 г. договорената минимална заплата за служителите от тази професионална група е 470 лева. Групата на специалистите обхваща 268 човека (11% от всички заети в сектора), за които съгласно договореностите между социалните партньори стартовото възнаграждение през 2015 г. ще бъде 670 лева. За квалифицираните работници, които са общо 168 човека, респективно 7% от всички служители в бирената индустрия, е договорена 495 лева минимална заплата.

„Производството на бира е сложен процес, който изисква непрекъснато обучение на човешките ресурси и формиране на специфични професионални компетенции. Пивоварната технология съчетава и балансира по естествен път свойствата и характеристиките на натуралните съставки малц, хмел, пивни дрожди и вода. За да могат качествата на крайния продукт напълно да се разгърнат, е необходимо пивото да е произведено в съответствие с най-добрите практики от професионалисти - специалисти, които имат знанията и уменията да превърнат ечемичното зърно в пенлива напитка, която да удовлетворява високите изисквания на българския консуматор. Ето защо човешкият капитал е от ключово значение за развитието на категорията, а достойното заплащане на работещите в бранша е един от стимулите българските пивовари да се чувстват удовлетворени от труда си”, коментира Ивана Радомирова – изпълнителен директор на СПБ.

Според анализ на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) ежегодното увеличение на договорените размери на минималните основни заплати дава отражение върху по-високите средни работни заплати на заетите в икономическа дейност „Производство на пиво и малц”, в сравнение с другите браншове от хранително-вкусовата и питейна индустрия. Основната причина за това са постигнатите договорености в Браншовия колективен трудов договор за допълнителни трудови възнаграждения, които се начисляват на база минималните заплати по категории професии и са значително по-високи от нормативно определените за трудов стаж и професионален опит, за извънреден и нощен труд, за работа на официални празници и пр.