Независим европейски доклад показва значителен прогрес в отговорното рекламиране на бира

Пивоварите на Европа с подкрепата на Европейския алианс за рекламни стандарти (ЕASA), оповестиха в Брюксел първия по рода си доклад с резултатите от безпрецедентните усилия на производителите на бира да осигурят отговорна реклама на своите марки чрез саморегулация. Докладът показва, че България, в лицето на Съюза на пивоварите и Националния съвет за саморегулация, е една от шестте страни в Европа, отличаващи се с най-значителен и динамичен напредък в социалната отговорност на бизнеса като рекламна индустрия. Нашата страна е посочена като „специфичен пример за прогрес” заедно с Белгия, Дания, Швеция, Австрия, Кипър и Словакия.

От изнесените в доклада резултати е видно, че през последните три години от всичките 27 национални асоциации на производителите на бира в Европейския съюз, 18 са подобрили правилата си за саморегулация, 7 са създали или усъвършенствали процедурите си за обработване на потребителските оплаквания, 21 са въвели ефективни системи за санкции, 24 са реализирали кампании за повишаване информираността на потребителите, 19 имат действаща и ефективна система за пост-мониторинг на рекламите за бира. Съюзът на пивоварите в България активно присъства на картата с всички инициативи.

„През 2007 г., „Пивоварите на Европа” поеха ангажимента пред Европейския форум за алкохола и здравето, управляван от Европейската комисия, да осигурят отговорна реклама чрез саморегулация. Представеният в Брюксел независим доклад илюстрира постигнатия в България значителния прогрес за затвърждаване и оптимизиране на саморегулаторните системи, посредством въвеждането на най-добри практики”, коментира Владимир Иванов – председател на Съюза на пивоварите.

През м. март тази година КPMG направи одит на място на въведените от Съюза на пивоварите и Националния съвет за саморегулация стандарти и процедури за саморегулация, за да се оцени надеждността на събраната информация. „Представените резултати потвърждават, че саморегулацията и корегулацията в рекламата са устойчива и неизменна част от съвременните политики в защита на обществения интерес. В средата на м. май 2010 Световната здравна организация (СЗО) прие Глобална стратегия за намаляване на злоупотребата с алкохол. Ние от Съюза на пивоварите вярваме, че сме социални отговорни и морално задължени да осигурим отговорна реклама в сектора и сме удовлетворени да видим, че СЗО отчита ролята на саморегулацията. От тази гледна точка докладът също е необходим и изключително навременен.”, допълни Ивана Радомирова, главен секретар на СПБ.

Съюзът на пивоварите в България има ангажимента да доразвива саморегулаторните си практики. Все повече излиза необходимостта от адаптиране на съществуващите процедури към променящите се обществени и културни очаквания, както и към развиващата се рекламна среда, в която онлайн комуникациите и социалните медии са все по-доминиращи и изискват внимание. Тази сфера ще бъде цел за нови ангажименти на Пивоварите на Европа, към които ще бъдат съпричастни и българските производителите на бира – „Болярка ВТ”, „Загорка”, „Каменица”, „Карлсберг България”, „Ломско пиво”.

Рекламната саморегулация е система, която се прилага от пивоварите за отговорни маркетингови послания и комуникация. Пивоварният сектор е поел ангажимента рекламите му да са оценявани от независими трети страни. Главните преимущества на саморегулацията са, че тя е бърза, гъвкава, безплатна, достъпна, независима и отчита културните традиции и специфики на всяка страна.

Докладът е достъпен на адрес: http://www.brewersofeurope.org/asp/publications/index.asp