За нас

За нас

За нас

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира в страната. Мисията на сдружението е да подпомага и насърчава развитието на българската пивоварна индустрия, да издига професионалния статут на работещите в бранша, да популяризира натуралните качества на суровините и добрата производствена практика в пивопроизводството, да промотира традициите, ритуалите и умерената консумация на пиво като част от съвременния стил на живот.

Пивоварите на Европа

От 1 юли 2008 г. българският Съюз на пивоварите е член на "Пивоварите на Европа" - гласът на пивоварната индустрия в Европа. В организацията членуват националните асоциации на пивопроизводителите от страните на ЕС, Швейцария, Норвегия, Турция. СПБ е обявен за „най-динамичната национална асоциация“. Признанието е резултат от последователната политика на българските пивопроизводители в прилагането на най-добрите европейски практики и стандарти в сектора.

Официална страница на "Пивоварите на Европа"

Добра производствена практика в пивоварната индустрия

Съюзът на пивоварите в България, разработи добра практика в пивоварната индустрия като система от основни хигенни и технологични правила, проследяване, контрол и документиране качеството на технологичния процес, норми и стандарти, с цел осигуряване безопасността на произвежданите видове пиво. Добрата практика обхваща комплексно целия процес в пивоварната индустрия – суровини, материали, производствени сгради и помещения, машини, апарати, уреди за измерване и съоръжения, опаковки, технологични процеси и процедури, съхранение и дистрибуция на готовия продукт, логистика, маркиране и проследяване, хигиена, обучение на персонала, превенция и опазване на околната среда.

Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти в пивоварната индустрия

СПБ е първата бизнес-организация в страната,членовете на която подписаха и прилагат "Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти в пивоварната индустрия" (2005 г.). Въз основа на доброволно приетите и спазвани правила за саморегулация на рекламните и маркетингови комуникации отправените от пивоварите послания формират нова култура за умерена консумация на пиво,като целта е да се защити общественият интерес и да се предотвратят вредите от злоупотребата с алкохол.

Харта за етични стандарти на социалните партньори в пивоварната индустрия

Като част от социалния диалог между работодатели и синдикати през 2005 г. е приета “Харта за етични стандарти на социалните партньори в пивоварната индустрия”, подписана от Съюза на пивоварите и от Синдиката на пивопроизводителите към КНСБ и на Федерацията по хранителна и питейна индустрия към КТ “Подкрепа”. Документът е първата социална харта в хранителната и питейна промишленост в съответствие с европейските практики и препоръки на Международната организация на труда (МОТ).

С днешна дата можем да говорим за устойчивост в диалога между Съюза на пивоварите от една страна и „Синдикат на производителите на бира, храни и напитки“ към КНСБ и ФХПП при КТ „Подкрепа“ от друга, изразена в последователното подписване на два документа, надграждащи по своя характер „Хартата за етични стандарти на социалните партньори в пивоварната индустрия“ – Меморандум за сътрудничество при прилагане на политиките на корпоративна социална отговорност в пивоварната индустрия (2011) и Приоритети на диалога и сътрудничеството между социалните партньори в пивоварния бранш за периода 2015-2020 година (2015).

Презентация за развитието на пивоварната индустрия и Съюза на пивоварите през 2008 г

Презентация за развитието на пивоварната индустрия и Съюза на пивоварите през 2009 г

Презентация за развитието на пивоварната индустрия и Съюза на пивоварите през 2010 г

Презентация за развитието на пивоварната индустрия и Съюза на пивоварите през 2011 г

Презентация за развитието на пивоварната индустрия и Съюза на пивоварите през 2013 г

Документи на Съюз на пивоварите в България

Предлагани услуги от Съюз на пивоварите в България

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow